Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2016 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 212 / 29.12.2016

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 година.

Решение № 211 / 29.12.2016

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2016 година.

Решение № 210 / 29.12.2016

Относно: Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.

Решение № 209 / 29.12.2016

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.

Решение № 208 / 29.12.2016

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 207 / 29.12.2016

Относно: Собствеността на Регионална система за управление на отпадъците – Регион Велико Търново (РСУО) като съвкупност от земя, сгради и съоръжения.

Решение № 206 / 29.12.2016

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2017 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 205 / 29.12.2016

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2017 година.

Решение № 204 / 29.12.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 203 / 29.12.2016

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 202 / 29.12.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 201 / 29.12.2016

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

Решение № 200 / 13.12.2016

Относно: Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя“ АД за промени в устава на дружеството.

Решение № 199 / 13.12.2016

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Лясковец.

Решение № 198 / 29.11.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.

Решение № 197 / 29.11.2016

Относно: Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.

Решение № 196 / 24.11.2016

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.

Решение № 195 / 24.11.2016

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.

Решение № 194 / 24.11.2016

Относно: Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.

Решение № 193 / 24.11.2016

Относно: Решение за одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона и План за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот VІ - за озеленяване в квартал 157.

Решение № 192 / 24.11.2016

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП - ПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлен имот с № 145049 и поземлен имот с № 145050 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

Решение № 191 / 24.11.2016

Относно: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2017 година.

Решение № 190 / 24.11.2016

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските на територията на Община Лясковец.

Решение № 189 / 24.11.2016

Относно: Приемане Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Лясковец.

Решение № 188 / 24.11.2016

Относно: Одобряване на споразумение за партньорство по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/31.07.2015 г.

Решение № 187 / 24.11.2016

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 186 / 24.11.2016

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.

Решение № 185 / 24.11.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

Решение № 184 / 27.10.2016

Относно: Приемане на изменение на Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.

Решение № 183 / 27.10.2016

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2016 година.

Решение № 182 / 27.10.2016

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 181 / 27.10.2016

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.

Решение № 180 / 27.10.2016

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2017 година.

Решение № 179 / 27.10.2016

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2016 - 2017 година в Община Лясковец.

Решение № 178 / 27.10.2016

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Кристина Стефанова Йорданова с адрес с.Джулюница, ул. „Лозарска” № 1.

Решение № 177 / 27.10.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 176 / 27.10.2016

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2016 г.

Решение № 175 / 29.09.2016

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 174 / 29.09.2016

Относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2017 година и определяне начина на ползването й.

Решение № 173 / 29.09.2016

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-1264 в кв.67 и граничеща с него част от урегулиран поземлен имот „за озеленяване” между квартал 67 и квартал 68.

Решение № 172 / 29.09.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец.

Решение № 171 / 29.09.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

Решение № 170 / 29.09.2016

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 169 / 29.09.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 168 / 29.09.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 167 / 29.09.2016

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Решение № 166 / 29.09.2016

Относно: Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2017 година - 2019 година.

Решение № 165 / 29.09.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/ 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

Решение № 164 / 07.09.2016

Относно: Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя“ АД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството и промени в устава на дружеството.

Решение № 163 / 07.09.2016

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Решение № 162 / 07.09.2016

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Решение № 161 / 07.09.2016

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2016/2017 година.

Решение № 160 / 25.08.2016

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Разширение на далекосъобщителна мрежа” на „ТЕЛНЕТ” ООД, на територията на гр. Лясковец.

Решение № 159 / 25.08.2016

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030, № 037031, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец”.

Решение № 158 / 25.08.2016

Относно: Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост.

Решение № 157 / 25.08.2016

Относно: Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

Решение № 156 / 25.08.2016

Относно: Приемане на изменение на Решение № 97/28.04.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот VII-ми в квартал 29 по плана на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 155 / 28.07.2016

Относно: Отпускане на финансови помощи.

Решение № 154 / 28.07.2016

Относно: Предложение за финансово подпомагане.

Решение № 153 / 28.07.2016

Относно: Определяне представител на Общински съвет - Лясковец в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

Решение № 152 / 28.07.2016

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец, за периода ноември 2015 година - юни 2016 година.

Решение № 151 / 28.07.2016

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец, за периода от 1 януари 2016 година до 30 юни 2016 година.

Решение № 150 / 28.07.2016

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2016 година.

Решение № 149 / 28.07.2016

Относно: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 148 / 28.07.2016

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец - Промишлена зона и План за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот VI - за озеленяване, в квартал 157 по ПУП на гр.Лясковец.

Решение № 147 / 28.07.2016

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за част от поземлен имот № 140001 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”.

Решение № 146 / 28.07.2016

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП-ПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 122062 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”.

Решение № 145 / 28.07.2016

Относно: Становище по представения Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново за регулаторния период 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.

Решение № 144 / 28.07.2016

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с обект „Осигуряване на достъпна среда за ползване на Читалище „Пробуждане - 1896” - с.Джулюница”.

Решение № 143 / 28.07.2016

Относно: Промяна на вида на предоставяната от Община Лясковец социална услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” като държавно делегирана дейност с капацитет двадесет потребители, в социалната услуга „център за обществена подкрепа” като държавно делегирана дейност с капацитет тридесет потребители, считано от 01.01.2017 г.

Решение № 142 / 28.07.2016

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2016/2017 година.

Решение № 141 / 28.07.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.

Решение № 140 / 19.07.2016

Относно: Приемане на План за финансово оздравяване на Община Лясковец.

Решение № 139 / 19.07.2016

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

Решение № 138 / 19.07.2016

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2016 година.

Решение № 137 / 19.07.2016

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2016 година.

Решение № 136 / 19.07.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец.

Решение № 135 / 23.06.2016

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.

Решение № 134 / 23.06.2016

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 133 / 23.06.2016

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 132 / 23.06.2016

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 131 / 23.06.2016

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.

Решение № 130 / 23.06.2016

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 129 / 23.06.2016

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.

Решение № 128 / 23.06.2016

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 127 / 23.06.2016

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 126 / 23.06.2016

Относно: Предложение за допълнение на Решение № 48 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 125 / 23.06.2016

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 година.

Решение № 124 / 23.06.2016

Относно: Изключване на имот - частна общинска собственост от Годишния план за приватизация и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

Решение № 123 / 23.06.2016

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 122 / 23.06.2016

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и Парцеларен план (ПУПЗ и ПП), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 258014 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Брода”.

Решение № 121 / 23.06.2016

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2015/2016 г., сравнена с предходната стопанска 2014/2015 г.

Решение № 120 / 23.06.2016

Относно: Инициатива за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми, живущи в община Лясковец.

Решение № 119 / 23.06.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец.

Решение № 118 / 23.06.2016

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 117 / 23.06.2016

Относно: Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец за 2015 година.

Решение № 116 / 23.06.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.

Решение № 115 / 23.06.2016

Относно: Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Лясковец.

Решение № 114 / 23.06.2016

Относно: Разглеждане точка 14 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2016 г. на закрито заседание.

Решение № 113 / 30.05.2016

Относно: Предложение за представяне на годишен отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, през месец юни 2016 г.

Решение № 112 / 30.05.2016

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 111 / 30.05.2016

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

Решение № 110 / 30.05.2016

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот № 081001 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, община Лясковец, местност „Телевец”.

Решение № 109 / 30.05.2016

Относно: Одобряване текста на Споразумение за партньорство по проектно предложение „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.

Решение № 108 / 30.05.2016

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година, одобрена с Протокол от 13.05.2016 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.

Решение № 107 / 30.05.2016

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2017 година.

Решение № 106 / 30.05.2016

Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Лясковец 2016 - 2020 година.

Решение № 105 / 30.05.2016

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.

Решение № 104 / 30.05.2016

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/ 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

Решение № 103 / 28.04.2016

Относно: Предложение за допълнение към Решение № 48 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 102 / 28.04.2016

Относно: Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот - частна общинска собственост.

Решение № 101 / 28.04.2016

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.

Решение № 100 / 28.04.2016

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.

Решение № 99 / 28.04.2016

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 98 / 28.04.2016

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

Решение № 97 / 28.04.2016

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот VII-ми в квартал 29 по плана на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 96 / 28.04.2016

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2016 година в Община Лясковец.

Решение № 95 / 28.04.2016

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2015 година.

Решение № 94 / 28.04.2016

Относно: Приемане на „Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2016 - 2018 година“ и План за изпълнение на Стратегията за 2016 година.

Решение № 93 / 28.04.2016

Относно: Определяне възнаграждението на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

Решение № 92 / 28.04.2016

Относно: Предложение, във връзка с дейността на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

Решение № 91 / 28.04.2016

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2015 година.

Решение № 90 / 28.04.2016

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2016 година.

Решение № 89 / 28.04.2016

Относно: Съгласие за осигуряване на финансов ресурс под формата на временна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Стратегия за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 88 / 28.04.2016

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2016 година.

Решение № 87 / 12.04.2016

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.

Решение № 86 / 31.03.2016

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 85 / 31.03.2016

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.

Решение № 84 / 31.03.2016

Относно: Изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, точка VІ. Наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд.

Решение № 83 / 31.03.2016

Относно: Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2015 г.

Решение № 82 / 31.03.2016

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 година, приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 81 / 31.03.2016

Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

Решение № 80 / 31.03.2016

Относно: Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2016 година.

Решение № 79 / 31.03.2016

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2016 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 78 / 31.03.2016

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

Решение № 77 / 31.03.2016

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на извънредно събрание.

Решение № 76 / 31.03.2016

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 75 / 31.03.2016

Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2017- 2019 година.

Решение № 74 / 22.03.2016

Относно: Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя” АД за преобразуване на акционерното дружество в дружество с ограничена отговорност.

Решение № 73 / 22.03.2016

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

Решение № 72 / 22.03.2016

Относно: Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец“.

Решение № 71 / 25.02.2016

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 70 / 25.02.2016

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 69 / 25.02.2016

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

Решение № 68 / 25.02.2016

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

Решение № 67 / 25.02.2016

Относно: Обявяване на имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

Решение № 66 / 25.02.2016

Относно: Обявяване имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост.

Решение № 65 / 25.02.2016

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и парцеларен план (ПУПЗ и ПП), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 123047 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”.

Решение № 64 / 25.02.2016

Относно: Утвърждаване на Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г., както и определяне на правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Решение № 63 / 25.02.2016

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.”, по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион”.

Решение № 62 / 25.02.2016

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 61 / 25.02.2016

Относно: Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2015 година

Решение № 60 / 28.01.2016

Относно: Ново обсъждане на Решение № 42 по Протокол № 4 от 28.12.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-334/15.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 59 / 28.01.2016

Относно: Ново обсъждане на Решение № 29 по Протокол № 4 от 28.12.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-335/15.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 58 / 28.01.2016

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 57 / 28.01.2016

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП), определящ трасе със сервитутна зона за изграждане на обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия – пътна връзка на обект „Представителство на селскостопанска техника”, разположен в поземлен имот с № 063031 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, след промяна предназначението и обединяване на поземлени имоти с № 063030 и № 000235 - земеделска земя.

Решение № 56 / 28.01.2016

Относно: Решение за съгласуване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП), определящ трасето на довеждаща техническа инфраструктура - „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с.Бряговица, община Стражица, от помпена станция ПС „Джулюница” до връзка с вътрешната водопроводна мрежа на населеното място”.

Решение № 55 / 28.01.2016

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2015 година.

Решение № 54 / 28.01.2016

Относно: Приемане на Общински план за младежта за 2016 година.

Решение № 53 / 28.01.2016

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.

Решение № 52 / 28.01.2016

Относно: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2016 г.

Решение № 51 / 28.01.2016

Относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

Решение № 50 / 28.01.2016

Относно: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2016 година.

Решение № 49 / 28.01.2016

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

Решение № 48 / 28.01.2016

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на пострадалите в автомобилна катастрофа и на семейството на трагично загинал в нея жител на Община Лясковец.

Решение № 47 / 14.01.2016

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Строително-ремонтни работи в НУ „Цани Гинчев“ - ремонт на санитарни помещения, отводняване и възстановяване на настилка във вътрешно дворно пространство“.

Решение № 46 / 14.01.2016

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“.