Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 209 / 29.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 209

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Определя годишна наемна цена за стопанската 2016/2017 г. за ползването на предоставени на ползватели имоти в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” в масиви с орна земя, в размер на средното годишно рентно плащане за землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец – 33.34 лв./дка (тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки).

ІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в 7-дневен срок от влизане в сила на решението да издаде заповед и да сключи договори за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път” в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, за стопанската 2016/2017 г. при годишна наемна цена, определена в раздел І. от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/