Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 март 2024 г.


Дневен ред Материали
1. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2024 г.
2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2023 г.
3. Даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Лясковец.
4. Приемане на изменение на Решение №47 / 12.02.2024 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г.
5. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ВИД СТРОЙ 2016“ ЕООД с ЕИК 204310557, със седалище и адрес на управлението: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, вх. А, представлявано от Венцислав Димитров - управител, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XIV-2403, кв. 46 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в улица в частта от о.т. 180-1180-1092-92 до урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-2403, кв. 46 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец.
6. Питания