Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 януари 2023 г.


Дневен ред Материали
1. План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2023 г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец и неговите комисии за периода 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.
3. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.  
4. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2022 г.
5. Изменение на Решение № 513/28.02.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за утвърждаване състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Лясковец.
6. Одобряване на Допълнително споразумение № 2 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. и осигуряване на средства от общинския бюджет за 2023 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот на територията на Община Лясковец в полза на местната общност.
7. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и М. В. Д. и Д. В. Д., за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 44793.140.2 по КККР на гр. Лясковец“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.140.187 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ Лясковец, представляващ общински местен път.
8. Питания