Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 септември 2022 г.


Дневен ред Материали
1. Отчет за изпълнение на решения на Общински съвет - Лясковец за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.
2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. и Отчета за състоянието на общински дълг на Община Лясковец за 2021 г.
3. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.
4. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2022 г.
5. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.
6. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
7. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „П. Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец“, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
8. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.
9. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на наземна стационарна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW“ за присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-50, кв. 24 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец.
10. Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на дърводелска работилница – увеличаване на мощност“ за захранване на УПИ IV817 – за ПСД, кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец.
11. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 66, за който е отреден УПИ X в кв. 10 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
12. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1147, за който е отреден УПИ XL1147 в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
13. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1149, за който е отреден УПИ XLI1149 в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
14. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1150, за който е отреден УПИ XLII1150 в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
15. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2062, за който е отреден УПИ XLIII2062 – За комплексно обществено обслужване в кв. 72 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
16. Промяна предназначението на имот – частна общинска собственост.
17. Питания