Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2023 г.


Дневен ред Материали
1. Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец, на кметовете на кметства и на Председателя на Общински съвет Лясковец, считано от 13.11.2023 г.
2. Приемане на изменение на Решение №638 / 13.09.2023 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.
3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.
4. Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.
5. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
6. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2024 г.
7. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от БКТП „Тотал Вини“ на кабелни касети и електромерни табла за присъединяването на: 1. Масивна сграда, находяща се на ул. „Максим Райкович“№34, УПИ II, кв. 1258 и 2.Производствено-складово помещение, находящо се на ул. „Максим Райкович“ №34, УПИ XI, кв.125 гр. Лясковец, общ. Лясковец – Етапно изпълнение“, от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за ремонтна работилница, кв.135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ IX – за ПСД, кв.135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец.
8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „БКТП 20/0.4 kV TM 1000 kVA и Кабелна линия 20 Kv” за „ФЕЦ с мощност 800 kW”, находящ се в ПИ 21453.235.12 по Кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец“.
9. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Захранваща линия НН за фотоволтаична централа с инсталирана мощност 29,815 kWp в УПИ I за КОО, кв. 158 гр. Лясковец“, находящ се от ТП „БКС Винпром“ по улица с о.т. 664-650а-647б-647а до урегулиран поземлен имот (УПИ) УПИ I за КОО в кв. 158 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.
10. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се в улица и поземлени имоти (ПИ) №23217.15.20 и №23217.81.441 по КККР на с. Драгижево, общ. Лясковец.
11. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец.
12. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2023-2024 година в Община Лясковец.
13. Определяне на представител на Общински съвет Лясковец в Областния съвет за намаляване на риска при бедствия в област Велико Търново.
14. Определяне на представители на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.
15. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.
16. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД.
17. Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“.
18. Питания