Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 март 2021 г.


Дневен ред Материали
1. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.
2. Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.
3. Кандидатстване на Община Лясковец по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
4. Приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец.
5. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021 - 2027 година.
6. Кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в село Добри Дял“ и обект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в село Джулюница“.
7. Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
8. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ЙОВЕВЕЛЕКТРИК“ ЕООД с ЕИК 104686900, за реализацията на строеж: „Благоустройване на улица в кадастрален имот № 9520, затворена между УПИ VI, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 23 по Подробния устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец - I етап“.
9. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2020 г.
10. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2603, за който е отреден УПИ ХХХ2603 в кв. 120 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец.
11. Питания.