Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 септември 2021 г.


Дневен ред Материали
1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.
2. Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.
3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.
4. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2021 г.
5. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
6. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 г. и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.
7. Питания