Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 февруари 2021 г.


Дневен ред Материали
1. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.  
2. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2022-2024 г.  
3. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец.  
4. Приемане на изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.  
5. Промяна на броя на потребителите на социалната услуга Домашен социален патронаж, предоставяна в общността в Община Лясковец.  
6. Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.  
7. Приемане на Наредба за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.  
8. Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2021/2022 г.  
9. Приемане на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на нежилищен имот - частна общинска собственост и определяне на метод - провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 167/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.  
10. Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2021 г.  
11. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2496, за който е отреден УПИ XIV2496, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.  
12. Разрешение за изработване на частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Джулюница – Гарата, общ. Лясковец, в обхват на квартал № 1 и квартал № 2.  
13. Питания.