This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


   Контакти
 
   адрес:
   5140 гр. Лясковец
   пл. "Възраждане" 1
   телефон:
   0619 22055, вътр. 122
   работно време:
   понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
   
 
 
   Дейност на местната комисия
 
   Съставът на Местната комисия се определя със заповед на кмета. За председател се определя заместник-кмет и членове представители на общинска администрация, отговарящи за проблемите в образованието и здравеопазването, представители на дирекция „Социално подпомагане”, на полицията, педагози, психолози, юристи, общественици и др.

   Според Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, задачите на местната комисия са да:
 • Организира и координира социално превантивната дейност на територията на община Лясковец, издирва и установява съвместно с инспектора от детска педагогическа стая и дирекция “Социално подпомагане” - Отдел „ Закрила на детето”, малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • Разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни /непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК с настоящ адрес на територията на общината;
 • Налага възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т.1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателните мерки “Настаняване в СПИ” и “Настаняване във ВУИ”;
 • Налага мерки по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;
 • Участва в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на ВУИ и СПИ и прави предложения;
 • Привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;
 • Съдейства на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове и приюти за безнадзорни лица пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 • Следи отблизо поведението и развитието на малолетни и непълнолетни, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените и взема мерки за тяхното по - нататъшно правилно развитие;
 • Подпомага родителите, които имат затруднения при възпитанието на децата си;
 • Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации.
   За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с:
 • Инспектор „Детска педагогическа стая” при РУ – Горна Оряховица;
 • Отдел за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане” – Горна Оряховица;
 • Органите на образованието, в т.ч. Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;
 • Централна комисия за БППМН;
 • Районна и окръжна прокуратура – Горна Оряховица;
 • Обществени възпитатели.
   Нормативни актове, които регламентират дейността на местната комисия:
 • Конвенция за правата на детето;
 • Конституция на Република България;
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Семеен кодекс;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Наказателно-процесуален кодекс;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за закрила на детето;
 • Закон за предучилищното и училищно образование;
 • Закон за защита срещу домашното насилие;
 • Закон за борба с трафика на хора;
 • Правилник за детските педагогически стаи;
 • Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати;
 • Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни;
 • Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели.
 
 
   Документи
 
 
 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |