This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Граждански структури


Сдружение „Дружество за защита на природата Янтра 2009”
Председател: Галина Атанасова
Kонтакти:
5148 с. Козаревец
ул. „Дружба” 5
тел.: 0618 60135; 0618 21827; 0885 656449; 0888 153949
e-mail:
Предмет на дейност:
   Защита на околната среда и подобряване състоянието на общински територии; разпространяване на екологични знания; разработване на комплексни програми, екологични проекти, независими експертизи и експертни оценки; контрол за опазване на природозащитното законодателство, свързано с опазване на биологичното разнообразие в защитените територии и в различна степен повлияни от човека горски екосистеми, агроценози, водни басейни и урбанизирани територии, чистотата на въздуха, водата, почвата, селскостопанската продукция, земните недра, както и другите природни ресурси на страната; осъществяване на връзки и взаимно изгодно сътрудничество със сродни организации и институции в страна и в чужбина; информационна пропаганда; работа по проекти в различни области; пазарни и ценови проучвания; изучаване, популяризиране и опазване на природните, историческите и културни забележителности; подпомагане развитието на селското стопанство и земеделието; насърчаване на селскостопанските производители.
 
Сдружение „Партньори за Лясковец”
Председател: Цоньо Трънков
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Бузлуджа” 1
тел.: 0619 23111
e-mail:
Предмет на дейност:
   Развитие на социалния капитал на малките общности чрез предлагане на иновативни социални услуги в подкрепа на социалното включване на безработните лица и хора с трайни увреждания.
 
Сдружение „Бъдеще за нас”
Председател: Даниела Бърнева
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Тодор Хрулев” 58
тел.: 0888 674267
e-mail:
Предмет на дейност:
   Прилагане на европейски подходи за устойчиво екологично, социално и икономическо развитие на регионите и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности; разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи; осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност; организиране и провеждане на работни срещи, обучения, винари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации; създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институции, държавна администрация, бизнес среди; предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация; издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали; прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността; участие в дейности на мрежа от структури в селски райони; поддържане на база данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики.
 
Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св.Св. Петър и Павел”
Председател: Стефан Кочемидов
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Васил Левски” 8В
тел.: 0887 001107
e-mail:
Предмет на дейност:
   Организира, насърчава и подпомага гражданските и обществени инициативи за социално включване и интеграция на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение; подкрепа за създаването и развитието на социални предприятия или кооперации на местно или регионално ниво; стимулиране на местни инициативи за социално предприемачество; подпомагане изграждането на социален капитал и социални инициативи, свързани със създаване и реализиране на новости в социалния, здравния и културния живот на общината или региона; популяризиране на социални инициативи и практики, чрез конференции, публикации, семинари, медийни или други изяви; изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в общински, регионални, национални и международни мрежи за социални инициативи; създаване на контакти с държавни институции, органи на местно самоуправление, академични звена и бизнес средите, както и с международни донорски програми, които подкрепят социализацията и интеграцията, социалната икономика и социалното включване на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение; организиране на обучения и осигуряване на консултантска помощ за развитие на капацитета на организациите на хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение, специализираните институции и социалните услуги в общността; създаване на работни контакти и обмяна на опит и добри практики с местни, регионални, национални и международни организации за социална икономика и социални инициативи; създаване на възможност за заетост, алтернативни социални услуги, обучение на организации на и за хората с увреждания, специфични потребности и нужди, рисковите групи и общности в неравностойно положение и развитие на социални знания и умения за повишаване на възможностите им за социално включване; подпомагане развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура и спорт; осъществяване на други законни дейности, свързани с целите на сдружението.
 
Сдружение „Дамски клуб – Джула”
Председател: Христина Гуглова
Kонтакти:
5146 с. Джулюница
ул. „Цар Освободител” 12
тел.: 0878 469878
e-mail:
Предмет на дейност:
   Подпомага професионалното и личностното развитие на своите членове, утвърждаването на авторитета на българската жена в обществения, политическия и стопански живот и съдейства за защита на интересите на своите членове пред правителствени и неправителствени организации.
 
Културно-просветно сдружение с нестопанска цел „Св.Св. Петър и Павел”
Председател: Бисер Цанков
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Васил Левски” 8А
тел.: 0988 991618; 0888 545720
e-mail:
Предмет на дейност:
   Запазване на българска идентичност; съхранение на българските традиции и обичаи; подпомагане културно-исторически инициативи; подпомагане художествена самодейност; инициативи за икономически, социални и културни контакти; организиране на възстановки, изложби и др.
 
Занаятчийска задруга „България”
Председател: Бисер Цанков
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Васил Левски” 8А
тел.: 0988 991618
Предмет на дейност:
   Изработка на ръчни изделия и сувенири.
 
„Съюз на ветераните от войните”
Председател: Стоян Козлев
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Хайдут Сидер” 1
тел.: 0619 24619
 
„Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”
Председател: Христо Милев
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Хайдут Сидер” 1
тел.: 0889 717854

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |