This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Образование


   Образователната мрежа на Община Лясковец включва четири общински училища, от които едно средно и две начални училища в гр. Лясковец, и едно основно училище в с. Джулюница. Общо във всички училища се обучават около 850 ученика.
   Предучилищната подготовка на децата се извършва в групи към общинските детски градини.
   На територията на общината функционират шест детски градини, от които три са в гр. Лясковец, а останалите в съставни селища на общината. В градините се възпитават около 400 деца. В град Лясковец работи и една детска ясла.
   Средното училище "Максим Райкович", гр. Лясковец е наследник на пълна реална смесена гимназия, "М. Райкович" от 1944 г. От 15 ноември 1965г. влиза в нова сграда в центъра на града. Преминава през основно училище, като на 18 ноември 1971 отново приема за патрон името на архимандрит Максим Райкович и през същата година е удостоено с орден "Кирил и Методий". От 1990-1991 г. горният курс в СУ "М.Райкович" се обучава в нова сграда - Корпус ІІ, а в основната сграда - Корпус І, се обучават учениците от І-VІІ клас. През 1991 г. е осъществен прием на първият випуск първокласници. През 1990 г. е обзаведен модерен комплекс по биология. Следват кабинетите по физика, химия, география, информатика, математика, чуждоезиково обучение. От 2002 г. компютърната зала в училището разполага с достъп до Интернет. Обучават се ученици в профилирани паралелки. От 2010 г. училището е в списъка на средищните училища в Република България.
   НУ "Цани Гинчев" и до днес се помещава в сградата си, построена през 1906 г. Тази сграда също е разрушена от земетресението през 1913 г., но още през същата година е напълно възстановена. Именно след това възстановяване училището официално е именувано "Братя Бурови". Следват редица реорганизации на образователната система в града, при които през 1950 г. училището се преименува на "Цани Гинчев", а през 1965 г. е преобразувано в начално каквото остава и до днес. Сега в училището учат около 70 ученика от I до ІV клас. Много разнообразна е и извънкласната дейност в създадените различни групи по интереси. Има сформирани училищни отбори по гимнастика, танцов състав, вокална група, група "Народни празници и обичаи" и групи по занимателен английски език и приложни изкуства. Учителите и учениците от училището успешно работят по различни проекти с наши и международни партньори.
   Обединено училище "П. Р. Славейков" с. Джулюница е наследник на първото килийно училище в селото работило в старата църква построена през 1834 г. През 1879 г. за задоволяване на нарасналите нужди от обучение, със средства доброволно събрани от населението, е построена самостоятелна училищна сграда - старото училище. Само след година, обаче, поради бързото нарастване на населението, училищната сграда се оказва тясна и за училищни нужди се ползват и 5-6 частни къщи. Съществуващата днес сграда е проектирана на два етажа с 16 класни стаи, а строежът й завършен през 1923 г. През 1969 г. е построен третият етаж на училището и сега то разполага с 24 класни стаи и кабинети, и 13 допълнителни помещения. През 1974 г. към училището са построени физкултурен салон, работилница и машинно отделение, а през 1993 г. котелно помещение и топла връзка с физкултурния салон. От 2011 г. училището е в списъка на средищните училища в Република България. Днес в основното училище се обучават над 130 деца.
   Първата детска градина в гр. Лясковец е открита през 1966 г. Първоначално тя носи името ЦДГ "Лиляна Димитрова", а по-късно е преименувана на
ДГ "Пчелица". През 2003 г. е учредено Училищно настоятелство към детската градина. През годините детската градина е била базова по "Физическо възпитание на децата". Поставено е началото на много инициативи и са организирани допълнителни обучения по английски и френски език, народни танци и балет. Създадени са спортен клуб и клуб по изобразително изкуство. Градината взема активно участие в мероприятията свързани с празниците от културния календар на община Лясковец и редовно организира собствени концерти и представления, а традиционното отбелязване на националните и битови празници спомага за възпитанието на децата в национална принадлежност. Екипът на детската градина работи успешно и по редица проекти, а от 2007 г. участва в проект по програма Коменски - "Песни, музика и традиционни инструменти в Европа" с координатор Франция и партньори Турция, България, Испания и Португалия.
   ДГ "Радост" - гр. Лясковец е открита през 1973 г. и е втора по ред детска градина в града. Обособени са четири групи със самостоятелни санитарни възли, офиси и гардеробни. Днес градината се посещава от около 100 деца, разпределени в четири възрастови групи. Персоналът включва шест учителя. Сред дейностите извън учебната програма са организираните групи за изучаване на английски език, народни танци и аеробика, театрален кръжок, кръжок по изобразителна дейност и вокална група.
   ДГ "Славейче" - гр. Лясковец е третата детска градина в града и отваря врати през 1979 г. Името "Славейче" носи от 1986 г., когато е определена и за базова. Днес в детската градина се възпитават деца от 3 до 7 години. Екипът на детската градина работи успешно с Ресурсен център, гр. Велико Търново във връзка с приема в детската градина и на деца със специални образователни потребности. Важна роля за приобщаването на тези деца играе съвместната работа на учители, специалисти и родители за тяхната социализация сред останалите им връстници и по-пълноценната им интеграция. Децата в ДГ "Славейче" изучават под формата на допълнителни дейности английски език, народни танци и балет.
   ДГ "Сладкопойна чучулига" - с. Джулюница работи с деца от 1968 г. Сградата е построена по типов проект и отговаря на изискванията за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст. От откриването си до 1979 г. детската градина е базова, а през 1973 г. е открита и четвърта целодневна група. През 1978 г. започва изграждането на надстройка на сградата, осигуряваща работата на още две групи, поради големия брой желаещи да посещават детската градина. Днес демографският срив дава отражение на раждаемостта в селото и към настоящия момент в детската градина функционират две групи. През 2008 г. е направен основен ремонт в сградата, финансиран от Япония на основание разработен от Община Лясковец проект. През 2009 г. е извършено външно обновяване на сградата по проект "Красива България". Чрез тези дейности за децата на с. Джулюница са създадени отлични условия за обучение и възпитание. През 2017 г. в детската градина е влята ДГ "Щастливо детство" - с. Добри дял, като учебно-възпитателната дейност се осъществява в сградния фонд в двете села. Бивш възпитаник на ДГ "Сладкопойна чучулига" е прославеният сумист Котоошу.
   ДГ "Вълшебство" - с. Драгижево е създадена през 1972 г. Днес в нея се възпитават и обучават 20 деца. Колективът на детската градина се стреми винаги компетентно да отговаря на детските потребности, интереси и стремежи. Насърчават се проявите на творческите заложби на децата. Градината осигурява добра среда за успешното физическо, духовно, нравствено и социално развитие на възпитаниците си, като се стреми да предлага оптимални условия за провеждане на модерен учебно-възпитателен процес и пълноценна подготовка на децата.
   През 1975 г. в с. Козарец отваря врати Целодневна детска градина, която от 2004 г. носи името "Детелина". През годините капацитетът на детската градина е варирал като максималният брой на обучаващи се деца е достигал 38. Днес тя работи с 30 деца на възраст от 2 до 6 години. Детската градина посреща своите възпитаници в приветлива сграда, с подновена материална база, освежени помещения и детска площадка.
   Единствената ясла на територията на община Лясковец - детска ясла "Мир" - гр. Лясковец, е открита през 1963 г. с капацитет 20 деца. Името "Мир" получава на 16.06.1989 г., а неин кръстник е космонавта Александър Александров. През 1968 г. е преместена в друга сграда, приспособена за 45 деца, а през 1974 г. яслата се нанася в новопостроена, просторна сграда с капацитет 120 деца, в която се помещава и до днес. Тя разполага и с добре обзаведен двор с катерушки, площадки и много цветя. В два двуетажни корпуса са разположени 5 групи, и физкултурен салон. Обособени са пералня, административно звено, кухненски блок и котелно помещение. Всяка група се обслужва от персонал от четири човека - две медицински сестри и две детегледачки. Числеността на една яслена група е 16 деца. Детската ясла разполага и с пункт за продажба на храна от детската кухня, подходяща за възраст от 7 м. до 3 години. Детска ясла "Мир" продължава да се модернизира - през 2009 г. се реализира проект на СИФ за "Ремонт на детска ясла "Мир" - гр. Лясковец. Осъществени са строително-ремонтни работи, като са изградени нов покрив и топлоизолация, и е подменена външната дограма. През 2010 г. е спечелен нов проект за подобряване на енергийната ефективност на обекти от общинската образователна структура, в който е включена и детската ясла. Той предвижда и монтиране на слънчеви колектори за производство на гореща вода.
Училища и детски градини в населените места от община Лясковец
СУ "Максим Райкович" - гр. Лясковец
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Манастирска" 1
тел.: 0889 618029
e-mail:
 
НУ "Цани Гинчев" - гр. Лясковец
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Петър Оджаков" 1
тел.: 0896 649661
e-mail:
 
ОбУ "П. Р. Славейков" - с. Джулюница
Kонтакти:
5146 с. Джулюница
ул. "Стефан Стамболов" 1
тел.: 0878 313580
e-mail:
 
ДГ "Пчелица" - гр. Лясковец
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Бузлуджа" 18
e-mail:
web: pchelica.lyaskovets.net
 
ДГ "Радост" - гр. Лясковец
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Васил Левски" 119
e-mail:
web: radost.lyaskovets.net
 
ДГ "Славейче" - гр. Лясковец
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Добранка Камбурова" 3
e-mail:
web: slaveiche.lyaskovets.net
 
ДГ "Сладкопойна чучулига" - с. Джулюница
Kонтакти:
5146 с. Джулюница
ул. "Христо Смирненски" 1
e-mail:
web: chuchuliga.lyaskovets.net
 
ДГ "Вълшебство" - с. Драгижево
Kонтакти:
5145 с. Драгижево
ул. "Малина" 2
e-mail:
web: valshebstvo.lyaskovets.net
 
ДГ "Детелина" - с. Козаревец
Kонтакти:
5148 с. Козаревец
ул. "Славяни" 1
e-mail:
web: detelina.lyaskovets.net
 
ДЯ "Мир" - гр. Лясковец
Kонтакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Д-р Иван Касабов" 9 А
e-mail:

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |