Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Решения на Общински съвет Лясковец от 2021 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 247 / 25.03.2021

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2603, за който е отреден УПИ XXX2603 в кв. 120 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 246 / 25.03.2021

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2020 г.

Решение № 245 / 25.03.2021

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ЙОВЕВЕЛЕКТРИК“ ЕООД с ЕИК 104686900, за реализацията на строеж: „Благоустрояване на улица в кадастрален имот № 9520, затворена между УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 23 по Подробния устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец – І етап”.

Решение № 244 / 25.03.2021

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014 - 2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 243 / 25.03.2021

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Добри дял, общ. Лясковец“ по процедура за прием на проекти за финансиране в сектор „Управление на водите“ със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Решение № 242 / 25.03.2021

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Джулюница, общ. Лясковец“ по процедура за прием на проекти за финансиране в сектор „Управление на водите“ със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Решение № 241 / 25.03.2021

Относно: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец.

Решение № 240 / 25.03.2021

Относно: Ново обсъждане на Решение № 227 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-2118/16.03.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 239 / 25.03.2021

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021 - 2027 година.

Решение № 238 / 25.03.2021

Относно: Приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец.

Решение № 237 / 25.03.2021

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение № 236 / 25.03.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 235 / 25.03.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 234 / 25.02.2021

Относно: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които в следствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

Решение № 233 / 25.02.2021

Относно: Изменение на Решение № 172 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 232 / 25.02.2021

Относно: Разрешение за изработване на Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Джулюница – Гарата, общ. Лясковец, в обхват на квартал № 1 и квартал № 2.

Решение № 231 / 25.02.2021

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2496, за който е отреден УПИ XIV2496, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 230 / 25.02.2021

Относно: Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година.

Решение № 229 / 25.02.2021

Относно: Приемане на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на нежилищен имот – частна общинска собственост и определяне на метод - провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 167/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 228 / 25.02.2021

Относно: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2021/2022 г.

Решение № 227 / 25.02.2021

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Решение № 226 / 25.02.2021

Относно: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 225 / 25.02.2021

Относно: Промяна на броя на потребителите на социалната услуга Домашен социален патронаж, предоставяна в общността в Община Лясковец.

Решение № 224 / 25.02.2021

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.

Решение № 223 / 25.02.2021

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец.

Решение № 222 / 25.02.2021

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2022 - 2024 година.

Решение № 221 / 25.02.2021

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 година.

Решение № 220 / 09.02.2021

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ДИМАГО 1“ ООД с ЕИК 200411651, за реализацията на проект: „Изместване на довеждащ водопровод в района на УПИ IV - за производствено-складова дейност, кв. 132 по Подробния устройствен план на гр. Лясковец, общ. Лясковец”.

Решение № 219 / 09.02.2021

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.

Решение № 218 / 28.01.2021

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година.

Решение № 217 / 28.01.2021

Относно: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2021 г. до 31.12.2021 г.

Решение № 216 / 28.01.2021

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2021 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 215 / 28.01.2021

Относно: Ежегодната актуализация на наемната цена на сключените договори за наем с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

Решение № 214 / 28.01.2021

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 213 / 28.01.2021

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г. и Решение № 185/08.12.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 212 / 28.01.2021

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № 211 / 28.01.2021

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № 210 / 12.01.2021

Относно: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2021 година.

Решение № 209 / 12.01.2021

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект, квартал 51 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Драгижево, общ. Лясковец.

Решение № 208 / 12.01.2021

Относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г., с капацитет 36 потребители.