Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2018 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 491 / 20.12.2018

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2019 година.

Решение № 490 / 20.12.2018

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 489 / 20.12.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 488 / 20.12.2018

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на Съюза на ветераните от войните в България - Община Лясковец.

Решение № 487 / 20.12.2018

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на Агенция за социално подпомагане - гр. София.

Решение № 486 / 20.12.2018

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2018 г.

Решение № 485 / 20.12.2018

Относно: Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Решение № 484 / 20.12.2018

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 483 / 20.12.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 482 / 20.12.2018

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 481 / 20.12.2018

Относно: Одобряване на План - сметка за предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ и утвърждаване на такса за „Битови отпадъци“ в населените места на Община Лясковец за 2019 година.

Решение № 480 / 04.12.2018

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 479 / 04.12.2018

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец в землището на с. Джулюница и с. Драгижево, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2018/2019 г.

Решение № 478 / 22.11.2018

Относно: Определяне на допълнителен срок за депозиране на оферти в процедура по приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап, на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв.м, пристройка към гаражи със застроена площ 20 кв.м и сграда със застроена площ 12 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34Д в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт № 917/22.06.2012 г. за частна общинска собственост.

Решение № 477 / 22.11.2018

Относно: Определяне на допълнителен срок за депозиране на оферти в процедура по приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап, на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XІ - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - работилница, със застроена площ 564 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34Г в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 916/22.06.2012 г.

Решение № 476 / 22.11.2018

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 475 / 22.11.2018

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 474 / 22.11.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 473 / 22.11.2018

Относно: Продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на законно построена върху земята едноетажна постройка-павилион за обществено хранене.

Решение № 472 / 22.11.2018

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещ - частна общинска собственост, представляваща превозно средство (товарен автомобил - самосвал).

Решение № 471 / 22.11.2018

Относно: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 470 / 22.11.2018

Относно: Поемане на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 500 000 лв., с цел погасяване на съществуващ дълг на Община Лясковец, със срок за възстановяване не по-дълъг от една година.

Решение № 469 / 22.11.2018

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 468 / 25.10.2018

Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Лясковец.

Решение № 467 / 25.10.2018

Относно: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на служителите в кметствата на територията на Община Лясковец.

Решение № 466 / 25.10.2018

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 465 / 25.10.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 464 / 25.10.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 463 / 25.10.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 462 / 25.10.2018

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2018/2019 г.

Решение № 461 / 25.10.2018

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП-ПЗ и ПП) за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 44793.123.104 по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”.

Решение № 460 / 25.10.2018

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2019 година.

Решение № 459 / 25.10.2018

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2018-2019 година в Община Лясковец.

Решение № 458 / 25.10.2018

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2018 година.

Решение № 457 / 25.10.2018

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.

Решение № 456 / 25.10.2018

Относно: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

Решение № 455 / 25.10.2018

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2018 г.

Решение № 454 / 25.10.2018

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 453 / 25.10.2018

Относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Лясковец.

Решение № 452 / 27.09.2018

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 451 / 27.09.2018

Относно: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Решение № 450 / 27.09.2018

Относно: Промяна в местоположението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ от адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 на адрес: гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76.

Решение № 449 / 27.09.2018

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на труда и социалната политика, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”.

Решение № 448 / 27.09.2018

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 447 / 27.09.2018

Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2019 - 2021 година.

Решение № 446 / 13.09.2018

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2018/2019 година.

Решение № 445 / 30.08.2018

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 444 / 30.08.2018

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 443 / 30.08.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 442 / 30.08.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 441 / 30.08.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 440 / 30.08.2018

Относно: Приемане на актуализирани анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на нежилищен имот - частна общинска собственост и провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 439 / 30.08.2018

Относно: Приемане на актуализирани анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на нежилищен имот - частна общинска собственост и провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 438 / 30.08.2018

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имоти - публична общинска собственост (язовири) на държавата.

Решение № 437 / 30.08.2018

Относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2019 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

Решение № 436 / 30.08.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 435 / 30.08.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 434 / 30.08.2018

Относно: Приемане на изменение на Решение № 367/26.02.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, относно създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.

Решение № 433 / 30.08.2018

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 432 / 26.07.2018

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 година.

Решение № 431 / 26.07.2018

Относно: Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 г.

Решение № 430 / 26.07.2018

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г.

Решение № 429 / 26.07.2018

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 428 / 26.07.2018

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 427 / 26.07.2018

Относно: Прекратяване на Договор от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия на язовир „Пехчана”.

Решение № 426 / 26.07.2018

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68.

Решение № 425 / 26.07.2018

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.

Решение № 424 / 26.07.2018

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2018 година.

Решение № 423 / 26.07.2018

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 422 / 26.07.2018

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2018 година.

Решение № 421 / 26.07.2018

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2018 г.

Решение № 420 / 26.07.2018

Относно: Одобряване текста на проект за Споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Община Стражица относно предоставянето на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”.

Решение № 419 / 26.07.2018

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2018/2019 г.

Решение № 418 / 21.06.2018

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.

Решение № 417 / 21.06.2018

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.

Решение № 416 / 21.06.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД09-230/09.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

Решение № 415 / 21.06.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-240/12.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

Решение № 414 / 21.06.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД09-206/06.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

Решение № 413 / 21.06.2018

Относно: Приемане на изменение на Решение № 402/31.05.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, относно участие на Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413: „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.“.

Решение № 412 / 21.06.2018

Относно: Отписване на публичен ВиК актив Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, изграден по програма ISPA на ЕС, с Разрешение за ползване № СТ-12-1209/21.12.2007 г.

Решение № 411 / 31.05.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 410 / 31.05.2018

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост

Решение № 409 / 31.05.2018

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 408 / 31.05.2018

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - външна канализация за поземлен имот (ПИ) № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 407 / 31.05.2018

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти с № 145020 и № 145053 по Картата за възстановената собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”.

Решение № 406 / 31.05.2018

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.

Решение № 405 / 31.05.2018

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 404 / 31.05.2018

Относно: Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 403 / 31.05.2018

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2017 година.

Решение № 402 / 31.05.2018

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413: „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.“.

Решение № 401 / 31.05.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Пътят на традициите - нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.007, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 400 / 31.05.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Иновативен модел на социално-икономическа интеграция в Община Лясковец” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Решение № 399 / 26.04.2018

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 398 / 26.04.2018

Относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Джамова чешма“, представляващ имот № 000728 в землището на гр. Лясковец, чрез отдаването му под наем.

Решение № 397 / 26.04.2018

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2018 година в Община Лясковец.

Решение № 396 / 26.04.2018

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2017 година.

Решение № 395 / 26.04.2018

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2019 година.

Решение № 394 / 26.04.2018

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

Решение № 393 / 26.04.2018

Относно: Актуализация на План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2015 - 2020 година, приет с Решение № 570/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 392 / 26.04.2018

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2018 година.

Решение № 391 / 26.04.2018

Относно: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

Решение № 390 / 26.04.2018

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 г.

Решение № 389 / 26.04.2018

Относно: Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Решение № 388 / 26.04.2018

Относно: Попълване състава на комисии в Общински съвет - Лясковец.

Решение № 387 / 29.03.2018

Относно: Закриване на Начално училище „Никола Козлев” - гр. Лясковец.

Решение № 386 / 29.03.2018

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 385 / 29.03.2018

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 384 / 29.03.2018

Относно: Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2017 г.

Решение № 383 / 29.03.2018

Относно: Приемане на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.

Решение № 382 / 29.03.2018

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец и План за застрояване, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68 по ПУП на гр. Лясковец.

Решение № 381 / 29.03.2018

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот (ПИ) № 044004 в землището на с. Мерданя, местност „Край село”, общ. Лясковец.

Решение № 380 / 29.03.2018

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 379 / 29.03.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.14, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 378 / 29.03.2018

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.

Решение № 377 / 29.03.2018

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 376 / 29.03.2018

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 375 / 29.03.2018

Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за периода 2019 - 2021 година.

Решение № 374 / 26.02.2018

Относно: Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2017 г.

Решение № 373 / 26.02.2018

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2017 г.

Решение № 372 / 26.02.2018

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 371 / 26.02.2018

Относно: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2018/2019 г.

Решение № 370 / 26.02.2018

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2017 г.

Решение № 369 / 26.02.2018

Относно: Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2018 г.

Решение № 368 / 26.02.2018

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 367 / 26.02.2018

Относно: Създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.

Решение № 366 / 26.02.2018

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец” към Фонд „Социална закрила”, мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

Решение № 365 / 26.02.2018

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 364 / 25.01.2018

Относно: Заявление за ползване под наем на помещение в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.

Решение № 363 / 25.01.2018

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2017 година.

Решение № 362 / 25.01.2018

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 година.

Решение № 361 / 25.01.2018

Относно: Календарна план-сметка за спортните и младежките дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.

Решение № 360 / 25.01.2018

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2018 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 359 / 25.01.2018

Относно: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2018 г.

Решение № 358 / 25.01.2018

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

Решение № 357 / 25.01.2018

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.