This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2018 г.


Решение № Дата Относно
491 20.12.2018 План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2019 година.
490 20.12.2018 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2018 година.
489 20.12.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
488 20.12.2018 Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на Съюза на ветераните от войните в България - Община Лясковец.
487 20.12.2018 Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на Агенция за социално подпомагане - гр. София.
486 20.12.2018 Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2018 г.
485 20.12.2018 Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
484 20.12.2018 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
483 20.12.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
482 20.12.2018 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
481 20.12.2018 Одобряване на План - сметка за предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ и утвърждаване на такса за „Битови отпадъци“ в населените места на Община Лясковец за 2019 година.
480 04.12.2018 Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
479 04.12.2018 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец в землището на с. Джулюница и с. Драгижево, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2018/2019 г.
478 22.11.2018 Определяне на допълнителен срок за депозиране на оферти в процедура по приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап, на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв.м, пристройка към гаражи със застроена площ 20 кв.м и сграда със застроена площ 12 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34Д в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт № 917/22.06.2012 г. за частна общинска собственост.
477 22.11.2018 Определяне на допълнителен срок за депозиране на оферти в процедура по приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап, на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XІ - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - работилница, със застроена площ 564 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34Г в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 916/22.06.2012 г.
476 22.11.2018 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
475 22.11.2018 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
474 22.11.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
473 22.11.2018 Продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на законно построена върху земята едноетажна постройка-павилион за обществено хранене.
472 22.11.2018 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещ - частна общинска собственост, представляваща превозно средство (товарен автомобил - самосвал).
471 22.11.2018 Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2019 г.
470 22.11.2018 Поемане на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 500 000 лв., с цел погасяване на съществуващ дълг на Община Лясковец, със срок за възстановяване не по-дълъг от една година.
469 22.11.2018 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
468 25.10.2018 Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Лясковец.
467 25.10.2018 Определяне състав на комисия за проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на служителите в кметствата на територията на Община Лясковец.
466 25.10.2018 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
465 25.10.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
464 25.10.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
463 25.10.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
462 25.10.2018 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2018/2019 г.
461 25.10.2018 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП-ПЗ и ПП) за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 44793.123.104 по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”.
460 25.10.2018 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2019 година.
459 25.10.2018 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2018-2019 година в Община Лясковец.
458 25.10.2018 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2018 година.
457 25.10.2018 Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.
456 25.10.2018 Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.
455 25.10.2018 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2018 г.
454 25.10.2018 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
453 25.10.2018 Одобряване на Общ устройствен план на Община Лясковец.
452 27.09.2018 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
451 27.09.2018 Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
450 27.09.2018 Промяна в местоположението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ от адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 на адрес: гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76.
449 27.09.2018 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на труда и социалната политика, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”.
448 27.09.2018 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
447 27.09.2018 Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2019 - 2021 година.
446 13.09.2018 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2018/2019 година.
445 30.08.2018 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
444 30.08.2018 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
443 30.08.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
442 30.08.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
441 30.08.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
440 30.08.2018 Приемане на актуализирани анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на нежилищен имот - частна общинска собственост и провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.
439 30.08.2018 Приемане на актуализирани анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на нежилищен имот - частна общинска собственост и провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.
438 30.08.2018 Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имоти - публична общинска собственост (язовири) на държавата.
437 30.08.2018 Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2019 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.
436 30.08.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
435 30.08.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
434 30.08.2018 Приемане на изменение на Решение № 367/26.02.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, относно създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.
433 30.08.2018 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
432 26.07.2018 План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 година.
431 26.07.2018 Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 г.
430 26.07.2018 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г.
429 26.07.2018 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
428 26.07.2018 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
427 26.07.2018 Прекратяване на Договор от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия на язовир „Пехчана”.
426 26.07.2018 Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68.
425 26.07.2018 Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.
424 26.07.2018 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2018 година.
423 26.07.2018 Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2018 г.
422 26.07.2018 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2018 година.
421 26.07.2018 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2018 г.
420 26.07.2018 Одобряване текста на проект за Споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Община Стражица относно предоставянето на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”.
419 26.07.2018 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2018/2019 г.
418 21.06.2018 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
417 21.06.2018 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
416 21.06.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД09-230/09.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.
415 21.06.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-240/12.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.
414 21.06.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД09-206/06.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.
413 21.06.2018 Приемане на изменение на Решение № 402/31.05.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, относно участие на Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413: „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.“.
412 21.06.2018 Отписване на публичен ВиК актив Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, изграден по програма ISPA на ЕС, с Разрешение за ползване № СТ-12-1209/21.12.2007 г.
411 31.05.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
410 31.05.2018 Разпореждане с имот - частна общинска собственост
409 31.05.2018 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
408 31.05.2018 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - външна канализация за поземлен имот (ПИ) № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.
407 31.05.2018 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти с № 145020 и № 145053 по Картата за възстановената собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”.
406 31.05.2018 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.
405 31.05.2018 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
404 31.05.2018 Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
403 31.05.2018 Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2017 година.
402 31.05.2018 Участие на Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413: „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.“.
401 31.05.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Пътят на традициите - нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.007, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
400 31.05.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Иновативен модел на социално-икономическа интеграция в Община Лясковец” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
399 26.04.2018 Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
398 26.04.2018 Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Джамова чешма“, представляващ имот № 000728 в землището на гр. Лясковец, чрез отдаването му под наем.
397 26.04.2018 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2018 година в Община Лясковец.
396 26.04.2018 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2017 година.
395 26.04.2018 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2019 година.
394 26.04.2018 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
393 26.04.2018 Актуализация на План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2015 - 2020 година, приет с Решение № 570/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
392 26.04.2018 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2018 година.
391 26.04.2018 Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
390 26.04.2018 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 г.
389 26.04.2018 Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
388 26.04.2018 Попълване състава на комисии в Общински съвет - Лясковец.
387 29.03.2018 Закриване на Начално училище „Никола Козлев” - гр. Лясковец.
386 29.03.2018 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
385 29.03.2018 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
384 29.03.2018 Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2017 г.
383 29.03.2018 Приемане на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.
382 29.03.2018 Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец и План за застрояване, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68 по ПУП на гр. Лясковец.
381 29.03.2018 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот (ПИ) № 044004 в землището на с. Мерданя, местност „Край село”, общ. Лясковец.
380 29.03.2018 Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
379 29.03.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.14, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
378 29.03.2018 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.
377 29.03.2018 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
376 29.03.2018 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
375 29.03.2018 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за периода 2019 - 2021 година.
374 26.02.2018 Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2017 г.
373 26.02.2018 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2017 г.
372 26.02.2018 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
371 26.02.2018 Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2018/2019 г.
370 26.02.2018 Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2017 г.
369 26.02.2018 Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2018 г.
368 26.02.2018 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
367 26.02.2018 Създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.
366 26.02.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец” към Фонд „Социална закрила”, мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.
365 26.02.2018 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
364 25.01.2018 Заявление за ползване под наем на помещение в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.
363 25.01.2018 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2017 година.
362 25.01.2018 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 година.
361 25.01.2018 Календарна план-сметка за спортните и младежките дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
360 25.01.2018 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2018 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
359 25.01.2018 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2018 г.
358 25.01.2018 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
357 25.01.2018 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |