This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2019 г.


Решение № Дата Относно
38 27.12.2019 Отпускане на еднократна парична помощ на семейството на дете със средства от параграф 42-14.
37 27.12.2019 План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2020 г.
36 27.12.2019 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2020 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2”.
35 27.12.2019 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.
34 27.12.2019 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) от 2018 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2019 г.
33 27.12.2019 Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.
32 27.12.2019 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2020 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
31 27.12.2019 Подобряване безопасността на движението в Община Лясковец.
30 27.12.2019 Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2019 г.
29 27.12.2019 Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
28 27.12.2019 Приемане на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2020 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година.
27 27.12.2019 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
26 27.12.2019 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец.
25 27.12.2019 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД.
24 27.12.2019 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.
23 27.12.2019 Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“.
22 28.11.2019 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2019 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
21 28.11.2019 Предоставяне на допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 от 28.06.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
20 28.11.2019 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет – Лясковец за третото тримесечие на 2019 година.
19 28.11.2019 Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на Кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 06.11.2019 г.
18 28.11.2019 Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.
17 28.11.2019 Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.
16 28.11.2019 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
15 28.11.2019 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2019 г.
14 28.11.2019 Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2020 г.
13 28.11.2019 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2019 - 2020 година в Община Лясковец.
12 28.11.2019 Писмо до Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София и Областно пътно управление - Велико Търново, за необходимостта от ремонт на път III-4004 „I-4 - Джулюница - Горско Ново село”.
11 28.11.2019 Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
10 28.11.2019 Определяне представители на Общински съвет – Лясковец в Областен съвет за развитие на област Велико Търново.
9 28.11.2019 Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
8 18.11.2019 Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
7 18.11.2019 Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
6 18.11.2019 Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
5 18.11.2019 Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
4 18.11.2019 Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
3 06.11.2019 Определяне на общински съветници за членове на комисия за провеждане на повторни публични търгове, съгласно Решение № 595/26.09.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.
2 06.11.2019 Създаване на временна комисия по подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
1 06.11.2019 Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.
603 26.09.2019 Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Козаревец.
602 26.09.2019 Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Драгижево.
601 26.09.2019 Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Добри дял.
600 26.09.2019 Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Джулюница.
599 26.09.2019 Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец.
598 26.09.2019 Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през мандат 2015 - 2019 г.
597 26.09.2019 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.
596 26.09.2019 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица, както и възмездно придобиване на право на собственост от физически лица.
595 26.09.2019 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за гаражи и обслужване, в кв. 2а и Урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - за гаражи и обслужване, в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.
594 26.09.2019 Одобряване текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД с ЕИК 130131711, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5, представлявано от инж. Тодор Антонов Гочев и Георги Иванов Кичуков.
593 26.09.2019 Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2020 - 2022 година.
592 26.09.2019 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
591 26.09.2019 Дофинансиране на Детска градина „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница.
590 04.09.2019 Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.
589 04.09.2019 Приемане на допълнение на Решение № 520/28.03.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
588 04.09.2019 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
587 04.09.2019 Одобряване текста на Споразумение за партньорство по проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на текстилните и пластмасови битови отпадъци в община Лясковец” по процедура № BG16M1OP002-2.009, с наименование „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020.
586 04.09.2019 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2019/2020 година.
585 21.08.2019 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.
584 21.08.2019 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г. и Решение № 567/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.
583 21.08.2019 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
582 21.08.2019 Възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, ОП „РЧР” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.
581 21.08.2019 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2019/2020 г.
580 21.08.2019 Изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” Община Лясковец.
579 25.07.2019 Вземане на решение за промяна предназначението на общински нежилищен имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост за УПИ VI-214 в квартал 51 по ПУП на с. Драгижево.
578 25.07.2019 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2019 година.
577 25.07.2019 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.
576 25.07.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
575 25.07.2019 Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост.
574 25.07.2019 Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост.
573 25.07.2019 Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура, започващ извън границите на урбанизирана територия и завършващ в УПИ VII - 79,677, представляващ „Външно ел. захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” на ЕТ „СИС 45 - Стоян Стоянов”, на територията на с. Мерданя, общ. Лясковец.
572 25.07.2019 Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
571 25.07.2019 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост.
570 25.07.2019 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2019 година.
569 25.07.2019 Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
568 25.07.2019 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, ROBG - 413, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.
567 25.07.2019 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 357/25.01.2018 г. и Решение № 498/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.
566 25.07.2019 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
565 25.07.2019 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2019 година.
564 25.07.2019 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2019 г.
563 20.06.2019 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата на Павлина Колева Кълчишкова.
562 20.06.2019 Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието на Десислава Георгиева Димитрова.
561 20.06.2019 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец” за заслуги към Община Лясковец на арх. Анелия Стефанова Димова.
560 20.06.2019 Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 20.06.2019 г. на закрито заседание.
559 20.06.2019 План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2019 г.
558 20.06.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
557 20.06.2019 Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.
556 20.06.2019 Одобряване на Договор за партньорство и осигуряване на финансиране за „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за 2019 г.
555 20.06.2019 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Създаване на устойчива заетост в социалните услуги на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.068, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
554 20.06.2019 Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец 2019 - 2020 г.
553 30.05.2019 Одобряване текста на Договор за партньорство по проект „Build Solid Ground”, финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към ЕС Directorate-General for International Cooperation and Development(DG DEVCO).
552 30.05.2019 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец.
551 30.05.2019 Доклад относно възлагането на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.
550 30.05.2019 Удължаване срока на дейностите, включени в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец и приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2019 г.
549 30.05.2019 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
548 30.05.2019 Предложение от „Медицински център І - Лясковец” ЕООД, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2018 г.
547 30.05.2019 Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2018 година.
546 08.05.2019 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - гр. Велико Търново на редовно годишно събрание и избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ на насроченото за 10.05.2019 г. (при липса на кворум - 27.05.2019 г.) заседание.
545 25.04.2019 Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2018 г.
544 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
543 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
542 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
541 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
540 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
539 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
538 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
537 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
536 25.04.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
535 25.04.2019 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.
534 25.04.2019 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2019 година в Община Лясковец.
533 25.04.2019 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2018 година.
532 25.04.2019 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2020 година.
531 25.04.2019 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
530 25.04.2019 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2019 година.
529 25.04.2019 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2019 г.
528 25.04.2019 Изменение на Решение № 512/28.02.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
527 25.04.2019 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.053, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
526 28.03.2019 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
525 28.03.2019 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2018 г.
524 28.03.2019 Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
523 28.03.2019 Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Лясковец.
522 28.03.2019 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2020 - 2022 година.
521 28.03.2019 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
520 28.03.2019 Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
519 28.02.2019 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
518 28.02.2019 Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост.
517 28.02.2019 Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2019 година.
516 28.02.2019 Предоставяне на допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
515 28.02.2019 Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г.
514 28.02.2019 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - външно ел.захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79,677 в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, община Лясковец.
513 28.02.2019 Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.
512 28.02.2019 Одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
511 28.02.2019 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
510 28.02.2019 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
509 08.02.2019 Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ застроен УПИ II - за производствено-складови дейности в кв. 145 по ПУП - ПР на Промишлена зона на гр. Лясковец (база „Честово“).
508 31.01.2019 Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 г.
507 31.01.2019 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2018 г. до 31 декември 2018 г.
506 31.01.2019 Кандидатстване на НЧ „Напредък - 1870” - гр. Лясковец с проект: „Библиотеката - пространство между виртуално и реално” по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
505 31.01.2019 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
504 31.01.2019 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.
503 31.01.2019 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2018 година.
502 31.01.2019 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 година.
501 31.01.2019 Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2019 г. до 31.12.2019 г.
500 31.01.2019 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
499 31.01.2019 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.
498 31.01.2019 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 357/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.
497 31.01.2019 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
496 24.01.2019 Изменение на Решение № 378/29.03.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”.
495 10.01.2019 Осъществяване на дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
494 10.01.2019 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2019 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1”.
493 10.01.2019 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2019 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство в НУ „Цани Гинчев”, гр.Лясковец”.
492 10.01.2019 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |