This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2010 г.


Решение № Дата Относно
570 28.12.2010 План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2011 година
569 28.12.2010 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
568 28.12.2010 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
567 28.12.2010 Разпореждане с обект - частна общинска собственост.
566 28.12.2010 Разпореждане с обект - частна общинска собственост.
565 28.12.2010 Учредяване безвъзмездно право на ползване.
564 28.12.2010 Определяне предназначението на общински жилища за продажба.
563 28.12.2010 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2010 година.
562 28.12.2010 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
561 28.12.2010 Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
560 28.12.2010 Обявяване пълна забрана върху добива на всякакъв вид дървен материал в горския фонд, собственост на Община Лясковец.
559 28.12.2010 Промяна в Решение № 504/19.08.2010 г. за приемане актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.
558 28.12.2010 Поемане на общински дълг-кредитна линия (овърдрафт) от финансова институция за оборотни средства за финансиране на разходи по изпълнение на проекти, одобрени за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие".
557 28.12.2010 Частично изменение на Решение № 448/25.03.2010 г. на Общински съвет – Лясковец.
556 28.12.2010 Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
555 28.12.2010 Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2011 година.
554 28.12.2010 Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година.
553 13.12.2010 Осигуряване на собствено финансиране на Община Лясковец по проект №BG161PO001-1.1.09-0019 “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев”, НУ “Никола Козлев” и Детска ясла “Мир” – гр.Лясковец” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по Оперативна програма “Регионално развитие”.
552 13.12.2010 Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България “ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Укрепване капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”, финансиран по грантово споразумение № BG0024-GAE-00073-E-V1-EEA FM от Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство.
551 13.12.2010 Участие на Община Лясковец в учредяването на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „Партньорство за Лясковец” и избор на представител на общината в общото събрание на сдружението.
550 25.11.2010 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
549 25.11.2010 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Анастасов Георгиев от гр.Лясковец.
548 25.11.2010 Изменение на Решение № 529/28.10.2010 г. на Общински съвет – Лясковец за участие на Община Лясковец като партньор в проект: “Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).
547 25.11.2010 Промяна в състава на Комисията за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
546 25.11.2010 Промяна в състава на временната комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец.
545 25.11.2010 Попълване състава на постоянни комисии на Общински съвет-Лясковец.
544 11.11.2010 Кандидатстване на Община Лясковец за безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година с проект "Изграждане на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с.Мерданя, община Лясковец".
543 11.11.2010 Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и Народно читалище “Земеделец - 1899” с.Козаревец.
542 11.11.2010 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
541 11.11.2010 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
540 11.11.2010 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
539 11.11.2010 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
538 11.11.2010 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
537 11.11.2010 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
536 11.11.2010 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
535 11.11.2010 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
534 28.10.2010 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Анастасов Георгиев от гр.Лясковец.
533 28.10.2010 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
532 28.10.2010 Определяне предназначение на общински жилища за продажба.
531 28.10.2010 Отдаване на помещения, находящи се в административна сграда на ул. „Младост” № 2, гр.Лясковец, ІІ-ри етаж – страна-юг, предназначени за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр.Лясковец.
530 28.10.2010 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2010 година.
529 28.10.2010 Участие на Община Лясковец като партньор по проект: “Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. по Оперативна програма “Административен капацитет”.
528 28.10.2010 Вземане на решение за възлагане на превози с конкурс за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец.
527 28.10.2010 Избор на комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели за Районен съд-Горна Оряховица.
526 28.10.2010 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2010-2011 година в Община Лясковец.
525 28.10.2010 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец.
524 30.09.2010 Учредяване на Асоциация по ВиК по чл.198 б, точка 2 от Закона за водите и участието на Община Лясковец в общото събрание на асоциацията.
523 30.09.2010 Провеждане на търг с явно наддаване за продажба по Закона за общинска собственост на овощна градина с бракувани трайни насаждения, находяща се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, представляваща имоти с № 107001 и № 053001.
522 30.09.2010 Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (язовир „Сухия дол” в землището на гр. Лясковец).
521 30.09.2010 Изработване на Лесоустройствен проект (ЛУП) на гори – собственост на Община Лясковец.
520 30.09.2010 Частично изменение в Решение № 447 от 25.03.2010 г. отнасящо се до Решение № 316 от 10.06.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, за поемане на общински дълг – кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
519 30.09.2010 Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
518 30.09.2010 Мотивирано предложение от Соня Узунова – Педагог-администратор в Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Лясковец.
517 30.09.2010 Заявление за отпускане на персонална пенсия.
516 30.09.2010 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2011 година.
515 09.09.2010 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
514 09.09.2010 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
513 09.09.2010 Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.
512 09.09.2010 Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.
511 19.08.2010 Учредяване право на пристрояване.
510 19.08.2010 Удължаване на срока на концесията на язовир “Пехчана”, находящ се в землищата на с.Добри дял и гр.Лясковец.
509 19.08.2010 Разпореждане с обект - частна общинска собственост.
508 19.08.2010 Разпореждане с обект - частна общинска собственост.
507 19.08.2010 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движими вещи – общинска собственост.
506 19.08.2010 Избор на представител на Община Лясковец в Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.
505 19.08.2010 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за второто тримесечие на 2010 година.
504 19.08.2010 Приемане актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.
503 19.08.2010 Утвърждаване на месечни средства за работна заплата в Община Лясковец, считано от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г.
502 19.08.2010 Информация за изпълнението на Програма с общински антикризисни мерки през 2009 година.
501 19.08.2010 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2010 година.
500 19.08.2010 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2010/2011 година.
499 19.08.2010 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2010 година.
498 05.08.2010 Приемане на Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец”.
497 05.08.2010 Включване на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2010/2011 г., които се утвърждават с акт на Министерски съвет.
496 24.06.2010 Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
495 24.06.2010 Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
494 24.06.2010 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
493 24.06.2010 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
492 24.06.2010 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
491 24.06.2010 Разглеждане на точка 4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 24.06.2010 г. на закрито заседание.
490 24.06.2010 План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2010 година.
489 24.06.2010 Информация за бизнес средата и икономическата структура в Община Лясковец.
488 15.06.2010 Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.
487 15.06.2010 Продажба на общински жилища – апартаменти.
486 15.06.2010 Разпореждане с обект – частна общинска собственост.
485 15.06.2010 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Йорданов Иванов от гр. Горна Оряховица.
484 15.06.2010 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
483 15.06.2010 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
482 15.06.2010 Предоставяне безвъзмездно за управление на читалище „Напредък 1870” гр.Лясковец, сграда – общинска собственост (бивше кино „Христо Ботев”), намираща се в УПИ ІІ – за църква, кино и административна сграда, в кв.69 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.
481 15.06.2010 Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.
480 15.06.2010 Обявяване за почивен ден 29 юни 2010 година за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец.
479 27.05.2010 Извършване на разпоредителна сделка с имот – частна общинска собственост.
478 27.05.2010 Предоставяне на право на безвъзмездно ползване на помещения - общинска собственост, намиращи се в УПИ ІІ – кино “Христо Ботев”, в кв. 69 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, за офис на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Местна инициативна група Лясковец-Стражица” и Общинско кабелно радио-Лясковец.
477 27.05.2010 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
476 27.05.2010 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
475 27.05.2010 Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.
474 27.05.2010 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
473 27.05.2010 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
472 27.05.2010 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
471 27.05.2010 Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец и Детска ясла “Мир” гр.Лясковец” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 по Оперативна програма “Регионално развитие”.
470 27.05.2010 Изменение на Решение № 411/22.12.2009 г. на Общински съвет-Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007/048.
469 27.05.2010 Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии, за периода януари – май 2010 година.
468 27.05.2010 Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.
467 27.05.2010 Информация за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец.
466 27.05.2010 Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.
465 27.05.2010 Разглеждане дейността на читалищата в община Лясковец.
464 29.04.2010 Преобразуване на публична в частна общинска собственост поради отпадане на предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
463 29.04.2010 Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.
462 29.04.2010 Определяне предназначение на общински жилища.
461 29.04.2010 Разпореждане с обект - частна общинска собственост.
460 29.04.2010 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Изпълнителна агенция по Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство – Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието, младежта и науката по Грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM.
459 29.04.2010 Искане от и.д. директор на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на заем.
458 29.04.2010 Общинска програма за интеграция на ромите в Община Лясковец за периода 2010-2015 година.
457 29.04.2010 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2010 година.
456 29.04.2010 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2010 година в община Лясковец.
455 29.04.2010 Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2009 г.
454 29.04.2010 Доклад за финансовото състояние и информация за дейността на “Медицински център І Лясковец” ЕООД за 2009 година.
453 29.04.2010 Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
452 29.04.2010 Срок за отдаване на помещения, находящи се в административна сграда на ул. „Младост” № 2, гр. Лясковец, І-ви етаж – източна страна, предназначени за нуждите на Агенция социално подпомагане, дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица, предоставени с Решение № 556/29.04.2003 година на Общински съвет-Лясковец.
451 29.04.2010 Информация за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец през 2009 година.
450 29.04.2010 Оптимизиране на училищната мрежа в Община Лясковец.
449 25.03.2010 Изменение на Решение № 177/25.09.2008 г. Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007/007.
448 25.03.2010 Частично изменение в Решение № 317 от 10.06.2009г. на Общински съвет – Лясковец, за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
447 25.03.2010 Частично изменение в Решение № 316 от 10.06.2009г. на Общински съвет – Лясковец, за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
446 25.03.2010 Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
445 25.03.2010 Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на 2010 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
444 25.03.2010 Приемане на Стратегия за закрила на детето за периода 2010 – 2015 година.
443 16.03.2010 Изменение на Решение № 438/25.02.2010 г. на Общински съвет-Лясковец за участие на Община Лясковец в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец-Стражица”.
442 25.02.2010 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
441 25.02.2010 Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ Урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв. 67 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец.
440 25.02.2010 Предложение за отлагане разглеждането на предложение относно: Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ Урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв. 67 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец.
439 25.02.2010 Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
438 25.02.2010 Участие на Община Лясковец в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” и избор на представители на местната власт в „МИГ Лясковец – Стражица”.
437 25.02.2010 Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 година от Общински съвет-Лясковец.
436 25.02.2010 Информация за общинската програма за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания.
435 25.02.2010 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2009 година.
434 28.01.2010 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
433 28.01.2010 Приемане на годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2010 година.
432 28.01.2010 Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2010 година.
431 28.01.2010 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.
430 28.01.2010 Предложение за ремонт на ул.„Геровец” в с.Джулюница.
429 28.01.2010 Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация-Лясковец.
428 28.01.2010 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2010 година.
427 28.01.2010 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
426 28.01.2010 Разпределяне на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2009 година през 2010 година.
425 28.01.2010 Приемане отчета на бюджета за 2009 година на Община Лясковец.
424 28.01.2010 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за четвъртото тримесечие на 2009 година.
423 28.01.2010 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2009 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |