This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2005 г.


Решение № Дата Относно
383 28.12.2005 Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.
382 28.12.2005 Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.
381 28.12.2005 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
380 28.12.2005 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
379 28.12.2005 Продажба на общински жилища.
378 28.12.2005 Актуализация на годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на два нежилищни имота, невключени в имуществото на общински търговски дружества.
377 28.12.2005 Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2005 година.
376 28.12.2005 Предложение за участие в Програма на ООН за развитие – Проект “Красива България”.
375 28.12.2005 Предложение за участие по подписано Споразумение между Министерство на финансите и Кралство Нидерландия за финансова помощ.
374 28.12.2005 Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2005 година.
373 28.12.2005 Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.
372 28.12.2005 Утвърждаване на промяна на плана за регулация на с.Драгижево.
371 28.12.2005 Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности.
370 28.12.2005 Изменение и допълнение на Наредбата за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.
369 28.12.2005 Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2006 година.
368 24.11.2005 Избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.
367 24.11.2005 Предложение от “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.
366 24.11.2005 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
365 24.11.2005 Включване обекти общинска собственост в списъка за продажби съгласно ЗОС през 2005г.
364 24.11.2005 Информация за прибраната селскостопанска продукция на територията на община Лясковец.
363 24.11.2005 Вътрешни компенсирани промени между обекти.
362 24.11.2005 Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
361 24.11.2005 Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец.
360 14.11.2005 Даване съгласие за записване на новоемитирани акции на Община Лясковец като акционер в “Раховецгаз 96” АД гр.Горна Оряховица.
359 27.10.2005 Замяна на имоти – общинска собственост с имот, собственост на физически лица.
358 27.10.2005 Предложение за продажба на обекти общинска собственост.
357 27.10.2005 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
356 27.10.2005 Разпореждане с обекти общинска собственост.
355 27.10.2005 Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.
354 27.10.2005 Актуализация годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.
353 27.10.2005 Комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Г.Оряховица.
352 27.10.2005 Комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Г.Оряховица.
351 27.10.2005 Предложение относно придобиване радиофикационната мрежа и съоръжения за ползване и стопанисване от Община Лясковец.
350 27.10.2005 Приемане на План за реализация на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 01.09.2005г.- 30.06.2006г. в Община Лясковец.
349 27.10.2005 Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.
348 27.10.2005 Информация за състоянието на Музея на градинарството в гр.Лясковец.
347 29.09.2005 Определяне предназначението на общинските жилища.
346 29.09.2005 Продължаване срок на договор за наем съгласно §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.
345 29.09.2005 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
344 29.09.2005 Актуализация годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на два нежилищни имота, невключени в имуществото на общински търговски дружества.
343 29.09.2005 Писмо от областния управител на област В.Търново относно структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец.
342 29.09.2005 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2005-2006 година в Община Лясковец.
341 29.09.2005 Определяне и утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за функции “Отбрана и сигурност”, “Образование” и “Здравеопазване” в Община Лясковец считано от 01.07.2005г.
340 29.09.2005 Допълнение на Решение № 249/10.02.2005г.
339 29.09.2005 Утвърждаване на предложение за финансиране от Държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2006 година.
338 29.09.2005 Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг, за финансиране реконструкцията на системата за улично осветление в Община Лясковец.
337 29.09.2005 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
336 29.09.2005 Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема на Община Лясковец и определяне критерии, показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите.
335 30.08.2005 Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006 година.
334 30.08.2005 Процедурно предложение за прекратяване на разискванията по точка 3 от дневния ред на заседанието от 30.08.2005г. (Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006 година.
333 30.08.2005 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
332 30.08.2005 Приемане на решение във връзка с общо събрание на “Булмекс - ОЛ” ООД, гр.Лясковец.
331 28.07.2005 Отчет за дейността на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
330 28.07.2005 Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество и обособени части от имуществото на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
329 28.07.2005 Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.
328 28.07.2005 Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.
327 28.07.2005 Промяна предназначението и преустройство на съществуващата сграда – кино “Христо Ботев” град Лясковец в художествена галерия.
326 28.07.2005 Приемане Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии.
325 28.07.2005 Допълнение към Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец.
324 28.07.2005 Одобряване разходите за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.
323 28.07.2005 Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2005г.
322 08.07.2005 Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
321 08.07.2005 Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
320 08.07.2005 Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
319 08.07.2005 Предложение за прекратяване на разискванията по 1-ва точка от дневния ред/Запознаване на общинските съветници с резултатите от извършения от контролни органи на ТД АДВФК – В.Търново вътрешен одит на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец./
318 08.07.2005 Предложение за разглеждане на точка 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общински съвет – Лясковец на 8 юли 2005г. на закрито заседание.
317 29.06.2005 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
316 29.06.2005 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
315 29.06.2005 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
314 29.06.2005 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
313 29.06.2005 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
312 28.06.2005 Предложениe за отлагане на разискванията по точка девета от дневния ред “Избор на управител на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД”.
311 28.06.2005 Предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец и с годишни награди за заслуги към Община Лясковец.
310 28.06.2005 Именуване на площад в село Козаревец.
309 28.06.2005 Предоставяне общински имот на клуб на пенсионера с.Джулюница за безвъзмездно управление.
308 28.06.2005 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
307 28.06.2005 Информация за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето.
306 28.06.2005 Информация за извършените пролетни селскостопански работи и осъществената подготовка за жътвената кампания.
305 28.06.2005 Информация за стопанисването на земеделски земи на територията на Община Лясковец.
304 28.06.2005 Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2005 година.
303 26.05.2005 Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
302 26.05.2005 Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
301 26.05.2005 Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
300 26.05.2005 Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
299 26.05.2005 Приемане на “Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец”.
298 26.05.2005 Разпореждане с имот общинска собственост.
297 26.05.2005 Разпореждане с общинско имущество.
296 26.05.2005 Учредяване на вещно право на ползване.
295 26.05.2005 Продължаване срок на договор за наем, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.
294 26.05.2005 Продължаване срок на договор за наем, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.
293 26.05.2005 Продължаване срок на договор за наем, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.
292 26.05.2005 Актуализация на годишния план за приватизация, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и откриване процедура за приватизация.
291 26.05.2005 Именуване на улица в град Лясковец.
290 26.05.2005 Предложение относно опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски към фонд “Здравно осигуряване”.
289 26.05.2005 Отпускане на персонална пенсия на дете.
288 26.05.2005 Приемане Наредба за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.
287 26.05.2005 Информация за осъществяваните социални дейности от Община Лясковец.
286 26.05.2005 Приемане на План за развитие на Община Лясковец за периода 2007-2013 година.
285 28.04.2005 Откриване на процедура за избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
284 28.04.2005 Отчет за дейността на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец за 2004 година.
283 28.04.2005 Отчет за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец през 2004 година.
282 28.04.2005 Разпореждане с обекти общинска собственост.
281 28.04.2005 Учредяване вещно право на ползване.
280 28.04.2005 Информация за резултатите от извършени финансови ревизии в “БКС” ЕООД гр.Лясковец до 31.12.2004г.
279 28.04.2005 Кандидатстване за отпускане на средства от Социално-инвестиционен фонд (СИФ).
278 28.04.2005 Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Лясковец.
277 28.04.2005 Приемане на Подробен устройствен план на град Лясковец - План за улична регулация и поземлени имоти за обекти на публичната собственост.
276 28.04.2005 Одобряване на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията на Подробен устройствен план (план-схема) за изграждане на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на град Лясковец.
275 25.03.2005 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
274 25.03.2005 Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.
273 25.03.2005 Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.
272 25.03.2005 Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.
271 25.03.2005 Изменения и допълнения към Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
270 25.03.2005 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2004г.
269 25.03.2005 Приемане Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
268 25.03.2005 Отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
267 25.03.2005 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2005 година в Община Лясковец.
266 25.03.2005 Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
265 25.03.2005 Утвърждаване на проекто-мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006г.
264 24.02.2005 Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.
263 24.02.2005 Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.
262 24.02.2005 Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.
261 24.02.2005 Изключване три броя къщи /представляващи заварени строежи по смисъла на чл.53 а от Закона за устройство на територията/ от списъка на общинските жилища за отдаване под наем.
260 24.02.2005 Управление на общински поземлен фонд.
259 24.02.2005 Информация за извършени финансови ревизии на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец за периода 1999г. – 31.12.2004г.
258 24.02.2005 Вземане на решение относно “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.
257 24.02.2005 Вземане на решение относно “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.
256 24.02.2005 Приемане годишен план за приватизация на обекти съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2005г.
255 24.02.2005 Приемане списък на обектите за продажба съгласно Закона за общинската собственост през 2005 година.
254 24.02.2005 Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.
253 24.02.2005 Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.
252 24.02.2005 Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.
251 24.02.2005 Приемане Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
250 24.02.2005 Отчет за изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност.
249 10.02.2005 Приемане бюджета на Община Лясковец за 2005 година.
248 27.01.2005 Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.
247 27.01.2005 Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.
246 27.01.2005 Промяна в клаузи на договор за наем на язовир “Черни мост” – землища с.Мерданя, с.Драгижево.
245 27.01.2005 Продължаване срок на договор за наем съгласно §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.
244 27.01.2005 Утвърждаване на промени в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.
243 27.01.2005 Приемане Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
242 27.01.2005 Утвърждаване на решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.
241 27.01.2005 Актуализация на стратегия за развитие на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
240 27.01.2005 Доклад на ликвидатора на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
239 27.01.2005 Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
238 27.01.2005 Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
237 27.01.2005 Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
236 27.01.2005 Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
235 27.01.2005 Културен календар на Община Лясковец за 2005г. и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в Календара.
234 27.01.2005 Ползване на преходен остатък от делегираните от държавата дейности за финансиране на местни дейности в бюджет 2005 година.
233 27.01.2005 Приемане на годишния отчет на бюджета на Община Лясковец за 2004 година.
232 27.01.2005 Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2004 година.
231 27.01.2005 Изменение на Решение № 207/25.11.2004г. на Общински съвет – Лясковец за утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2005 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |