Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 276 / 28.04.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 276

ОТНОСНО: Одобряване на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията на Подробен устройствен план (план-схема) за изграждане на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на град Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията и Решение № 9 по протокол № 1 от 20.01.2005г. на Общински Експертен съвет по устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията Общински съвет – Лясковец приема Доклад на кмета на Община Лясковец и Одобрява Подробен устройствен план (план-схема) за изграждане на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на град Лясковец, извършвани от “ТВС” ЕООД – Горна Оряховица, притежаващо Обща лицензия № 201-05126/05.02.2004г. за изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, представлявано от управителя Соня Атанасова Шаранкова.

2. Препоръчва при одобряване на проектите да се съгласуват трасетата на кабелните далекосъобщителни мрежи на двете кабелни телевизии.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/