This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Център за информация и услуги


   Контакти
 
   адрес:
   5140 гр. Лясковец
   пл. "Възраждане" 1
   телефон:
   0619 24250
   e-mail:
   
   работно време:
   понеделник - петък: 08:00 - 18:00
 
 
   Плащане на такси и услуги по банков път
 
   банка:
   Банка ДСК ЕАД - филиал гр. Лясковец
   сметка:
   IBAN: BG54STSA93008400190000
   BIC: STSABGSF
   кодове на плащане:
   448001 - Технически услуги
   448007 - Административни услуги
   448008 - Такси за ползване на пазари, тържища и др.
   448011 - Такси за гробни места
   448013 - Такси за притежаване на куче
   444100 - Наеми на имущество
   444200 - Наеми на земя
   445500 - Продажба на дълготрайни материални активи
   445600 - Продажба на земя
   445900 - Продажба на нематериални активи
   445100 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
   445200 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
   446500 - Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
   447000 - Други неданъчни приходи
 
 
   Документи
 
 
 
   Услуги
 
   забележка:
   При предоставяне на услуги не се изискват необходими документи, които се издават от Общинска администрация - Лясковец.   Допълнителни формуляри

 

 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |