Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

С лице към хората Електронни услуги Бързи връзки

Единен портал за достъп до електронни административни услуги
Електронни услуги с КЕП
Деловодна справка
Справка за задължения и плащания на местни данъци и такси
Публичен регистър на актовете за общинска собственост
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
Общ устройствен план на община Лясковец

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги представя основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление. Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. Електронните административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел са достъпни чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление. Електронни административни услуги, предоставяни от Община Лясковец, позволяващи получаването им чрез Единния модел

Заявяване на електронни административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване Общинска администрация Лясковец е регистрирана в Системата за сигурно електронно връчване (Система еВръчване), поддържана от Министерство на електронното управление. Съгласно чл.26, ал.5 от Закона за електронно управление, подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване. Връчването на заявление за електронна административна услуга може да се извърши директно в Системата еВръчване, ако заявителят е подготвил, подписал и окомплектовал необходимите документи самостоятелно и използва функционалностите на услугата „Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща”, реализирана в системата. Получаването (предоставянето) на заявена електронна административна услуга също може да бъде извършено чрез функционалностите на Системата еВръчване.

Електронни услуги предоставяни от Община Лясковец Община Лясковец предоставя възможност за подаване на документи по електронен път, чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП):

Подаване на искане в свободен текст
Подаване на предложение
Подаване на сигнал
Подаване на жалба
Записване за приемни дни

Общи инструкции за използване на електронни услуги предоставяни от Община Лясковец Какво Ви е необходимо?

 • Валиден сертификат за квалифициран електронен подпис, издаден от лицензираните доставчици на удостоверителни услуги;
 • Препоръчително е да използвате най-актуалната версия на Вашия браузър. Порталът за електронни услуги на Община Лясковец е проектиран за нормално функциониране при използване на следните версии на браузъри или по-нови: Google Chrome 49 (препоръчително), Mozilla Firefox 52, Internet Explorer 10, Microsoft Edge 31, Opera 35. Също така се уверете, че поддръжката на JavaScript и бисквитки е включена;
 • За електронно подписване на заявление е необходимо използването на Java 8 Update 191 или по-нова. В случай, че нямате инсталирана Java, може да я изтеглите и инсталирате от тук.

Какво трябва да направите?

 • Необходимо е еднократно да се регистрирате за използване на електронните услуги (тази стъпка не е задължителна, но в случай, че не сте регистриран потребител няма да можете да се възползвате от пълната функционалност на предлаганите от нас електронни услуги);
 • Да попълните съответната електронна форма (бланка) за избраната електронна услуга;
 • В случай, че се изисква заплащане, да заплатите съответната сума за извършването на избраната от Вас услуга и да прикачите към електронната форма на услугата сканирано платежното нареждане (плащането се извършва по банков път, като банковата сметка и кода за вид на плащане са посочени в описанието на всяка от услугите);
 • Да изпратите и подпишете електронната форма.

Какво получавате?

 • При коректно попълнена, изпратена и подписана с КЕП електронна форма, Вие ще получите входящ номер и дата на регистрация на Вашата преписка;
 • Достъп до всички подадени документи с Вашия сертификат за КЕП, в случай, че сте регистриран потребител.

За да бъдат приети за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:

 • Електронната форма на конкретната услуга да е коректно попълнена с всички изискуеми реквизити (полета);
 • Документите, които прилагате да са текст или електронна таблица във формат за Microsoft Office, PDF или изображения във формат JPEG/JPG;
 • В документите да е посочен валиден електронен адрес и телефон за кореспонденция;
 • Документите да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис;
 • Документите да не съдържат криптиран текст;
 • Текстът съдържащ се в документите, да бъде изписан изцяло на кирилица;
 • Файловете, които прилагате към електронната форма да не са заразени с вируси.

За контакти: тел.: 0619 24250 - Център за административно обслужване на Община Лясковец Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени и се обработват и съхраняват от Община Лясковец при строго спазване разпоредбите на закона. Ползването на сайта и регистрацията в него са доброволни. Деловодна справка Община Лясковец предоставя възможност да направите електронна справка за състоянието на подаден от Вас документ (заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.). За тази цел, при заявяване или подаване на документа в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, нашият служител трябва да Ви е предоставил стикер, на който да са посочени регистрационен индекс на документа и код за достъп през интернет страницата за Деловодна справка. За да направите справка е необходимо да попълните в съответните полета на страницата за Деловодна справка Вашите номер на документ, дата и код за достъп. При попълване на полето „Номер на документа” на електронната форма въведете само номера на документа (без датата) и задължително използвайте кирилица.

Деловодна справка

Кодът за достъп е уникален за всеки отделен документ, в зависимост от неговият регистрационен индекс, дата и кореспондент. В случай, че не разполагате с код за достъп може да получите такъв като се свържете с нас на телефон 0619 24250 или на място в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец. За да получите допълнително код за достъп е необходимо да знаете номера и датата на документа, който сте подали в общинска администрация, както и името на подателя, и да ги продиктувате на наш служител, който при коректни данни ще Ви предостави код за достъп през интернет страницата за Деловодна справка. В случай, че не знаете горепосочените данни ще Ви бъде отказано предоставянето на код за достъп. Справка за задължения и плащания на местни данъци и такси Община Лясковец предоставя възможност да направите електронна справка за Вашите задължения и плащания на местни данъци и такси. За да използвате услугата Ви е необходим персонален идентификационен номер (ПИН), който можете да получите лично от служител на отдел "Местни приходи" при Община Лясковец. За да направите справка е необходимо да попълните вярно полетата на електронната форма, които изискват Вашия ЕГН, ЕИК или ЛНЧ, предоставения Ви ПИН и текста от изображението на теста за сигурност.

Справка за задължения и плащания на местни данъци и такси

При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка затворете страницата и опитайте отново по-късно. Електронни регистри

Публичен регистър на актовете за общинска собственост
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост