This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Електронни административни услуги


 

   Община Лясковец предоставя възможност за подаване на документи и искания за получаване на административни услуги on-line, чрез използване на Универсален електронен подпис (УЕП).

   Електронни услуги предоставяни от Община Лясковец

   Гражданско състояние и ЕСГРАОН:
   Икономическа политика:
   Други:
   Записване за приемни дни:
   С така изброените услуги Община Лясковец стартира предоставянето на електронни услуги. Община Лясковец работи за разширяване на обхвата на предлаганите електронни услуги до пълно покриване на предоставяните от общинска администрация услуги за гражданите и бизнеса.

   Общи инструкции за използване на електронни услуги предоставяни от Община Лясковец

   Какво Ви е необходимо?
 • Валиден сертификат за Универсален електронен подпис, издаден от лицензираните доставчици на удостоверителни услуги;
 • Препоръчително е да използвате браузър Internet Explorer версия 8.0 или по-висока;
 • На Вашия компютър задължително трябва бъде инсталирана Java (в случай, че нямате интсталирана Java, може да изтеглите и инсталирате програмата от тук);
   Какво трябва да направите?
 • Необходимо е еднократно да се регистрирате за използване на еУслугите (тази стъпка не е задължителна, но в случай, че не сте регистриран потребител няма да можете да се възползвате от пълната функционалност на предлаганите от нас еУслуги);
 • Да попълните съответната електронна форма (бланка) за избраната е-услуга;
 • В случай, че се изисква заплащане, да заплатите съответната сума за извършването на избраната от Вас е-услуга и да прикачите към електронната форма на услугата сканирано платежното нареждане (плащането се извършва по банков път, като банковата сметка и кода за вид на плащане са посочени в описанието на всяка от услугите);
 • Да изпратите и подпишете електронната форма.
   Какво получавате?
 • При коректно попълнена, изпратена и подписана с УЕП електронна форма, Вие ще получите входящ номер и дата на регистрация на Вашата преписка;
 • Достъп до всички подадени документи с Вашия сертификат за УЕП, в случай, че сте регистриран потребител
   За да бъдат приети за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:
 • Електронната форма на конкретната е-услуга да е коректно попълнена с всички изискуеми реквизити (полета);
 • Документите, които прилагате да са текст или електронна таблица във формат за Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG;
 • В документите да е посочен валиден електронен адрес и телефон за кореспонденция;
 • Документите да са подписани с валиден Универсален електронен подпис;
 • Документите да не съдържат криптиран текст;
 • Текстът съдържащ се в документите, да бъде изписан изцяло на кирилица;
 • Файловете, които прилагате към електронната форма да не са заразени с вируси.
   За контакти:

      тел.: 0619 24250 - Център за информация и услуги - Община Лясковец

   Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени и се обработват и съхраняват от Община Лясковец при строго спазване разпоредбите на закона.
   Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволна.


   Деловодна справка

   Община Лясковец предоставя възможност да направите справка за състоянието на подаден от Вас документ (заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.).
   За тази цел, при заявяване или подаване на документа в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, нашият служител трябва да Ви е предоставил стикер, на който да са посочени регистрационен индекс на документа и код за достъп през интернет страницата за Деловодна справка.
   За да направите справка е необходимо да попълните тези два реквизита в съответните полета на страницата за Деловодна справка. При попълване на полето „Регистр. индекс” на електронната форма (въвежда се само номера на документа - без датата), задължително трябва да използвате кирилица.    Кодът за достъп е уникален за всеки отделен документ, в зависимост от неговият регистрационен индекс, дата и кореспондент.
   В случай, че не разполагате с код за достъп може да получите такъв като се свържете с нас на телефон 0619 24250 или на място в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец.
   За да получите допълнително код за достъп е необходимо да знаете регистрационният индекс и датата на документа, който сте подали в общинска администрация, както и името на подателя, и да ги продиктувате на наш служител, който при коректни данни ще Ви предостави код за достъп през интернет страницата за Деловодна справка. В случай, че не знаете горепосочените данни ще Ви бъде отказано предоставянето на код за достъп.


   Справка за задължения и плащания на местни данъци и такси

   Община Лясковец предоставя възможност да направите on-line справка за Вашите задължения и плащания на местни данъци и такси.
   За да използвате услугата Ви е необходим персонален идентификационен номер (ПИН), който можете да получите лично от служител на отдел "Местни приходи" при Община Лясковец.
   За да направите справка е необходимо да попълните вярно полетата на електронната форма, които изискват Вашия ЕГН, ЕИК или ЛНЧ, предоставения Ви ПИН и текста от изображението на теста за сигурност.
   При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка затворете страницата и опитайте отново по-късно.

   Електронни регистри

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |