This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Социални услуги


   Домашен социален патронаж (ДСП)
 
   "Домашен социален патронаж" е местна дейност в общността и предоставя следните услуги: приготвяне и доставка на храна до домовете на абонатите (целеви групи: самотни възрастни лица над 60 г. и лица/деца с увреждания над 70.99% загуба на трудоспособност) и Звено за предоставяне на почасови услуги - дейност при лична помощ, дейности за социална подкрепа и комунално-битови дейности (целеви групи: лица/деца с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот и самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Младост" 2
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Документи:
   Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
 
 
   Дневен център за стари хора (ДЦСХ)
 
   "Дневен център за стари хора" е социална услуга в общността, държавно делегирана дейност, с капацитет 20 потребители. Центърът предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Дневният център осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора.
   Целеви групи са: самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти; хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ и възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот.
Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Младост" 2
тел.: 0887 404274
e-mail:
работно време: понеделник - петък: 08:30 - 17:00
Документи:
   Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
 
 
   Център за обществена подкрепа (ЦОП)
 
   "Център за обществена подкрепа" е социална услуга в общността, държавно делегирана дейност, с капацитет 20 деца и лица. Предоставя индивидуални консултации, посредничество и подкрепа, с цел развитие на личностните ресурси и семейните възможности за справяне с трудностите по отглеждането и възпитанието на децата, успешното им интегриране в обществото и развитие на родителския капацитет. Дейността на центъра е насочена към подготовка за придобиване на нови знания и умения, пряка педагогическа работа за затвърждаване на придобитите знания и на повишаване личностния капацитет чрез арттерапевтични методи, дидактически и подвижни игри. Експертите към центъра работят с деца и семейства, живеещи в неравностойно социално положение, във високо рискови общности, деца с увреждания, деца с отклоняващо се поведение, застрашени или отпаднали от училище, деца, жертва на злоупотреби, насилие или експлоатация в или извън семейната среда, като осигуряват превенция на отпадане от училище, противообществени прояви, неглижиране, изоставяне, насилие и др.
   Целеви групи са: деца от етнически малцинства; деца от групи в неравностойно социално положение - преди всичко от семейства с ниски доходи и безработни родители; деца със специални образователни потребности; деца с поведенчески отклонения; семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирано заведение; семейства, при които има риск от влошаване/разкъсване на семейните връзки; семейство, чието дете е изоставено, настанено в заведение или настанено в семейство; семейства с един родител; семейства с деца, които имат специални потребности за възпитание и образование и семейства, които търсят съвети за отглеждане и възпитание на детето.
Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Никола Козлев" 76
тел.: 0619 22187
e-mail:
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Документи:
   Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
   Информационна брошура на ЦОП
 
 
   Център за младежки и социални дейности (ЦМСД)
 
   Центърът за младежки и социални дейности функционира от 2006 година. Основните му дейности са свързани с провеждането на мероприятия за свободното време на деца и младежи, организирани от клубове към училищата, общинска администрация или други организации.
Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Бузлуджа" 1
тел.: 0619 24625
Документи:
   Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
   Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности (ЦМСД), град Лясковец
 
 
   Социални услуги, изпълнявани по проекти
 
 
   Социална услуга "Личен асистент"
 
   От 01.10.2010 г. на територията на община Лясковец стартира Проект на Агенцията за социално подпомагане „Подкрепа за достоен живот” по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.
   За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
  • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ
  • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ
  • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите
  • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
   За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
  • безработни лица
  • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд
  • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Контакти:
5140 гр. Лясковец
пл. "Възраждане" 1
тел.: 0619 22385
 
 
   "Обществена трапезария"
 
   "Обществената трапезария" предоставя услуги за задоволяване на потребностите от храна за лица, които не могат да си я осигуряват сами.
   Целеви групи са: лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица или семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии, несвързани с трудова дейност (с изключение на пенсията за особени заслуги) и скитащи и бездомни лица
Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. "Младост" 2
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
 

 

 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |