Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Състав и дейност на Общински съвет - Лясковец Общински съветници за мандат 2019-2023 година

Георги Христов Петров
Председател:

Георги Христов Петров Местна коалиция „Демократична България – Обединение (Воля, НФСБ)”
Андрей Тенев Картунов
Андрей Тенев Картунов Коалиция „БСП зa България”
Васил Димитров Христов
Васил Димитров Христов ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Георги Йорданов Димитров
Георги Йорданов Димитров Коалиция „БСП зa България”
Даниел Димитров Димов
Даниел Димитров Димов ПП ГЕРБ
Даниела Тодорова Арабаджиева
Даниела Тодорова Арабаджиева ПП ГЕРБ
Деян Николов Рачев
Деян Николов Рачев Местна коалиция „Демократична България – Обединение (Воля, НФСБ)”
Емилия Атанасова Жилиева
Емилия Атанасова Жилиева Коалиция „БСП зa България”
Златко Христов Войводов
Златко Христов Войводов ПП ГЕРБ
Иван Валериев Иванов
Иван Валериев Иванов ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Марияна Събева Бъчварова
Марияна Събева Бъчварова ПП ГЕРБ
Росен Георгиев Иванов
Росен Георгиев Иванов ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Росица Тодорова Петрова
Росица Тодорова Петрова ПП ГЕРБ
Румен Иванов Стойков
Румен Иванов Стойков ПП ГЕРБ
Снежина Райкова Райкова-Стоянова
Снежина Райкова Райкова-Стоянова ПП ГЕРБ
Стоян Христов Йорданов
Стоян Христов Йорданов ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Тодор Димитров Тодоров
Тодор Димитров Тодоров ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

Документи

План за работа на Общински съвет – Лясковец за текущото полугодие
Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец за предходното полугодие
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на община Лясковец

Постоянни комисии

Постоянна комисия
„Бюджет и финанси”
Председател: Тодор Димитров Тодоров Зам. председател: Емилия Атанасова Жилиева Секретар: Златко Христов Войводов Членове: Васил Димитров Христов, Даниел Димитров Димов, Даниела Тодорова Арабаджиева, Деян Николов Рачев
Постоянна комисия
„Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”
Председател: Емилия Атанасова Жилиева Зам. председател: Румен Иванов Стойков Секретар: Росен Георгиев Иванов Членове: Георги Йорданов Димитров, Даниела Тодорова Арабаджиева, Златко Христов Войводов, Стоян Христов Йорданов
Постоянна комисия
„Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”
Председател: Снежина Райкова Райкова-Стоянова Зам. председател: Андрей Тенев Картунов Секретар: Стоян Христов Йорданов Членове: Деян Николов Рачев, Марияна Събева Бъчварова, Росен Георгиев Иванов, Росица Тодорова Петрова
Постоянна комисия
„Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”
Председател: Росен Георгиев Иванов Зам. председател: Румен Иванов Стойков Секретар: Иван Валериев Иванов Членове: Васил Димитров Христов, Даниел Димитров Димов, Емилия Атанасова Жилиева, Златко Христов Войводов
Постоянна комисия
„Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на правилника, контрол на решенията”
Председател: Даниела Тодорова Арабаджиева Зам. председател: Георги Йорданов Димитров Секретар: Росица Тодорова Петрова Членове: Андрей Тенев Картунов, Иван Валериев Иванов, Марияна Събева Бъчварова, Тодор Димитров Тодоров

Функции и правомощия Общинския съвет Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

 • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 • образованието;
 • здравеопазването;
 • културата;
 • благоустрояването и комуналните дейности;
 • социалните услуги;
 • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 • развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на изброените по-горе дейности, както и на други такива, определени със закон. Общинският съвет се състои от общински съветници, избрани от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. В изпълнение на правомощията си Общинският съвет:

 • създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
 • избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 • приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 • определя размера на местните такси;
 • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 • приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 • приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 • създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 • обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • одобрява символ и печат на общината;
 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 • решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 • упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

В изпълнение на тези си функции общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Общинският съвет приема и правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.