Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Състав и дейност на Общински съвет - Лясковец Общински съветници за мандат 2023-2027 година

Сергей Христов Добрев
Председател:

Сергей Христов Добрев Коалиция Продължаваме Промяната - Демократична България
Веселин Николаев Гърбатилов
Веселин Николаев Гърбатилов Местна коалиция БСП за България, ИТН и МИР
Даниел Димитров Димов
Даниел Димитров Димов ПП ГЕРБ
Даниела Тодорова Арабаджиева
Даниела Тодорова Арабаджиева ПП ГЕРБ
Деян Николов Рачев
Деян Николов Рачев Коалиция Продължаваме Промяната - Демократична България
Златко Христов Войводов
Златко Христов Войводов ПП ГЕРБ
Иван Валериев Иванов
Иван Валериев Иванов Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Ивелина Хараламбиева Гецова
Ивелина Хараламбиева Гецова ПП ГЕРБ
Мариян Митков Василев
Мариян Митков Василев ПП ГЕРБ
Пепа Бориславова Банова
Пепа Бориславова Банова Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Росен Георгиев Иванов
Росен Георгиев Иванов Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Румен Иванов Стойков
Румен Иванов Стойков ПП ГЕРБ
Сашка Валентинова Михайлова
Сашка Валентинова Михайлова Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Стоян Христов Йорданов
Стоян Христов Йорданов Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Тодор Димитров Тодоров
Тодор Димитров Тодоров Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Христо Добринов Гугучков
Христо Добринов Гугучков Възраждане
Янко Колев Янков
Янко Колев Янков ПП Българска прогресивна линия

Документи

План за работа на Общински съвет – Лясковец за текущото полугодие
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация на община Лясковец

Постоянни комисии

Постоянна комисия
„Бюджет и финанси”
Председател: Тодор Димитров Тодоров Зам. председател: Златко Христов Войводов Секретар: Веселин Николаев Гърбатилов Членове: Деян Николов Рачев, Стоян Христов Йорданов, Христо Добринов Гугучков, Янко Колев Янков
Постоянна комисия
„Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”
Председател: Росен Георгиев Иванов Зам. председател: Румен Иванов Стойков Секретар: Веселин Николаев Гърбатилов Членове: Деян Николов Рачев, Златко Христов Войводов, Ивелина Хараламбиева Гецова, Стоян Христов Йорданов
Постоянна комисия
„Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”
Председател: Сашка Валентинова Михайлова Зам. председател: Христо Добринов Гугучков Секретар: Пепа Бориславова Банова Членове: Даниел Димитров Димов, Ивелина Хараламбиева Гецова, Стоян Христов Йорданов, Янко Колев Янков
Постоянна комисия
„Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”
Председател: Деян Николов Рачев Зам. председател: Христо Добринов Гугучков Секретар: Иван Валериев Иванов Членове: Веселин Николаев Гърбатилов, Мариян Митков Василев, Росен Георгиев Иванов, Румен Иванов Стойков
Постоянна комисия
„Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на правилника, контрол на решенията”
Председател: Даниела Тодорова Арабаджиева Зам. председател: Янко Колев Янков Секретар: Даниел Димитров Димов Членове: Иван Валериев Иванов, Мариян Митков Василев, Сашка Валентинова Михайлова, Тодор Димитров Тодоров
Постоянна комисия по
„Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”
Председател: Сергей Христов Добрев Зам. председател: Мариян Митков Василев Секретар: Тодор Димитров Тодоров Членове: Даниела Тодорова Арабаджиева, Златко Христов Войводов, Иван Валериев Иванов, Пепа Бориславова Банова

Функции и правомощия Общинския съвет Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

 • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 • образованието;
 • здравеопазването;
 • културата;
 • благоустрояването и комуналните дейности;
 • социалните услуги;
 • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 • развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на изброените по-горе дейности, както и на други такива, определени със закон. Общинският съвет се състои от общински съветници, избрани от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. В изпълнение на правомощията си Общинският съвет:

 • създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
 • избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 • приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 • определя размера на местните такси;
 • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 • приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 • приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 • създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 • обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • одобрява символ и печат на общината;
 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 • решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 • упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

В изпълнение на тези си функции общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Общинският съвет приема и правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.