Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 300 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 300

ОТНОСНО: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.45, ал.1 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се” Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Процедурата за избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД да бъде с тайно гласуване.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/