Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 298 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 298

ОТНОСНО: Разпореждане с имот общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо вх. № ОС 1570/11.05.2004г. от Света Великотърновска митрополия.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Прехвърля безвъзмездно право на собственост /дарение/ върху общински имот, представляващ урегулиран поземлен имот ІV – за училище, кв.68 по ПУП с.Мерданя с площ 1480 кв.м и сграда бивше училище със застроена площ 456.10 кв.м, строено 1909г. на Света Великотърновска митрополия.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и сключи договор с Великотърновски митрополит Григорий за безвъзмездно прехвърляне право на собственост /дарение/ върху общинския имот, описан в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/