Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 264 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 264

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7 и чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения №№ 174, 175/30.09.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема правните анализи и приватизационните оценки на следните нежилищни обекти, невключени в имуществото на търговски дружества:
1.1. УПИ І – за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, кв.67 по ПУП на гр.Лясковец с площ 5860 кв.м, в това число спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53 а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв.67 по ПУП на гр.Лясковец /АОС-ч № 470/15.12.2003г./.
1.2. УПИ VІІ – за стопанска инициатива, кв.52 по плана на с.Драгижево с площ 247 кв.м, в това число сграда бивше училище /АОС-ч № 506/10.08.2004г./
2. Приватизацията на обектите по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.
3. Определя минимална конкурсна цена на обектите, както следва:
3.1. За обекта по точка 1.1. 197 095 лв.
3.2. За обекта по точка 1.2. 14 697 лв.
4. Определя депозит за участие в размер на:
4.1. За обекта по точка 1.1. 10% - 19 709.50 лв.
4.2. За обекта по точка 1.2. 20% - 2 939.40 лв.
5. Депозитът за обектите се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец в срок до 09.05.2005г. включително.
6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея за обектите по точка 1.
7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. за всеки обект в срок до 20.04.2005г., 17.00 часа включително.
8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, данъчен номер и БУЛСТАТ.
9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 27.04.2005г., 17.00 часа включително.
10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 12.05.2005 г., 17.00 ч. включително.
11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по точка 1.
12. При сключване на приватизационен договор за обекта по точка 1.1. при условие за заплащане на 50% от дължимата сума в шест месечен срок - да се начислява лихва в размер на основния лихвен % плюс 10 пункта.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/