Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 372 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 372

ОТНОСНО: Утвърждаване на промяна на плана за регулация на с.Драгижево.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава частично изменение на действащия подробен устройствен план на с.Драгижево, при което се обособява урегулиран поземлен имот за поземлен имот с планоснимачен номер 602 с упълномеряване за сметка на част от урегулиран поземлен имот – І – за селкооп и градина – частна общинска собственост в кв.45 и създаване на улично уширение с о.т. 144а-144б-144в на запад от квартал 45 в съответствие с габарита на съществуващата улица, обръщало и спирка на градския автобусен транспорт.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи по пазарни цени предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията за прехвърляне на 24 м2 от частта от урегулиран поземлен имот І – за селкооп и градина.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/