Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 308 / 28.06.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 308

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/