Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 251 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 251

ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.45 а от Закона за общинската собственост.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/