Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 322 / 08.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 08.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 322

ОТНОСНО: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества. 

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира д-р Георги Атанасов Кабакчиев с ЕГН 6301201444, адрес: гр.Горна Оряховица, ул.”Бунар Хисар” № 12 за управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец за срок от три години.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД в размер на две минимални работни заплати.
3. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за управление на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД с д-р Георги Атанасов Кабакчиев.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/