This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2020 г.


Решение № Дата Относно
207 29.12.2020 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 г.
206 29.12.2020 Включване на част от имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година и отдаването му под наем.
205 29.12.2020 Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост находящ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец.
204 29.12.2020 Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.
203 29.12.2020 Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
202 29.12.2020 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2021 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
201 29.12.2020 Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2020 година.
200 29.12.2020 Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2020 г.
199 29.12.2020 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - Кампания за набиране на проектни предложения за 2021 г., Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект: „Читалище „П. Р. Славейков - 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец”.
198 29.12.2020 Кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
197 29.12.2020 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
196 29.12.2020 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
195 29.12.2020 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
194 29.12.2020 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
193 29.12.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
192 29.12.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
191 29.12.2020 Приемане на План – сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2021 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година.
190 29.12.2020 Приемане на План – сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2021 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година.
189 08.12.2020 Освобождаване от заплащане на месечните вноски за наем за периода на извънредната епидемична обстановка на наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на епидемична обстановка, удължена с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.
188 08.12.2020 Кандидатстване за осигуряване на безвъзмездни средства от държавния бюджет чрез ПУДООС за проект: „Изграждане на клетка 2 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново.
187 08.12.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., изменено с Решение № 68/05.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.
186 08.12.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
185 08.12.2020 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г. и Решение № 584/21.08.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.
184 26.11.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1883, за който е отреден УПИ XIII1883, в кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
183 26.11.2020 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2020/2021 г.
182 26.11.2020 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.
181 26.11.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
180 26.11.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
179 26.11.2020 Промени по приходната и разходната част на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., приет с Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.
178 26.11.2020 Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца на територията на Община Лясковец.
177 26.11.2020 Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2021 г.
176 16.11.2020 Предложение за изменение на Решение № 170/ 29.10.2020 г. на Общински съвет – Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот с кадастрален № 1851, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 48 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г. за политически клуб на БСП.
175 16.11.2020 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 152/24.09.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец.
174 16.11.2020 Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.
173 16.11.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
172 29.10.2020 Провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец.
171 29.10.2020 Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект, в квартал 51 по ПУП на с. Драгижево, общ. Лясковец.
170 29.10.2020 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот с кадастрален № 1851, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 48 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г. за политически клуб на БСП.
169 29.10.2020 Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година.
168 29.10.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532, за който е отреден УПИ IV2532 – за производствено складова дейност, в кв. 132 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
167 29.10.2020 Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.
166 29.10.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.15 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Брода”.
165 29.10.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) и Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 23217.135.19 и обединяването му с имот с идентификатор 23217.135.35 в новообразуван поземлен имот - 23217.135.39 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в местността „Лукач“, землището на с. Драгижево, общ. Лясковец.
164 29.10.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито“.
163 29.10.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец.
162 29.10.2020 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2020-2021 година в Община Лясковец.
161 29.10.2020 Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
160 29.10.2020 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2020 г.
159 29.10.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
158 29.10.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
157 29.10.2020 Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.
156 26.10.2020 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.
155 24.09.2020 Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години на спортната база на стадиона в с. Добри дял на Футболен клуб „Вихър“ с. Добри дял, за провеждане на спортна дейност на клуба.
154 24.09.2020 Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.
153 24.09.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2495, за който е отреден УПИ VIII2495, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
152 24.09.2020 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец.
151 24.09.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет – Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
150 24.09.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
149 24.09.2020 Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица.
148 14.09.2020 Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2021 - 2023 година.
147 27.08.2020 Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години на спортна база на стадион „Спортист” – с. Козаревец на Сдружение „Футболен клуб Спортист - Козаревец“ за провеждане на спортна дейност на клуба.
146 27.08.2020 Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница на Футболен клуб „Владислав – Джулюница 2004“, за провеждане на спортна дейност на клуба.
145 27.08.2020 Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Михаил Алексиев“ – гр. Лясковец на Сдружение Футболен клуб „Левски - Лясковец“, за провеждане на спортна дейност на клуба.
144 27.08.2020 Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година.
143 27.08.2020 Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 44793.283.11, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.
142 27.08.2020 Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.83.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.
141 27.08.2020 Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.100.37, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.
140 27.08.2020 Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.1.8, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.
139 27.08.2020 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ - с. Добри дял, общ. Лясковец.
138 27.08.2020 Определяне на помещение за изпълнение на дейности по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.095-0001-С01/13.07.2020 г. по приоритетна ос 02 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP001-2.095 мярка на МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
137 27.08.2020 Определяне на възнагражденията на общинските съветници в Общински съвет - Лясковец.
136 27.08.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
135 27.08.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
134 27.08.2020 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2019 година.
133 27.08.2020 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2020/2021 година.
132 30.07.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2603, за който е отреден УПИ XXX2603 в кв. 120 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
131 30.07.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2495, за който е отреден УПИ VIII2495, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.
130 30.07.2020 Приемане на изменение и допълнение на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество.
129 30.07.2020 Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.
128 30.07.2020 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2020 г.
127 30.07.2020 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2020/2021 г.
126 30.07.2020 Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
125 30.07.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
124 30.07.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
123 30.07.2020 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2020 година.
122 30.07.2020 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
121 30.07.2020 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Лясковец за периода от 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г.
120 14.07.2020 Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание.
119 14.07.2020 План за дейността на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2020 г.
118 14.07.2020 Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г.
117 25.06.2020 Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица.
116 25.06.2020 Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) в обхвата на път VTR 1182 Честово – Лясковец за изграждане на пътна връзка с ускорителен и забавителен шлюз за обект: „Mелничен комплекс със силозно - складово стопанство” в ПИ 44793.113.53 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Добревец”.
115 25.06.2020 Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г.
114 25.06.2020 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
113 25.06.2020 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
112 25.06.2020 Изменение на Решение № 568/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, ROBG - 413, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.
111 25.06.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
110 25.06.2020 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
109 25.06.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
108 25.06.2020 Предварително одобряване за извършване на разходи от Община Лясковец за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. от предоставения до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
107 25.06.2020 Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
106 25.06.2020 Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 година.
105 28.05.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот IV-1353, в кв. 67 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец.
104 28.05.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 44793.332.4, находящ се в гр. Лясковец, местност „Костимял“.
103 28.05.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 2494, находящ се в кв. 113 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.
102 28.05.2020 Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2345, за който е отреден УПИ X259а, в кв. 11 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец.
101 28.05.2020 Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 година без търг или конкурс.
100 28.05.2020 Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г.
99 28.05.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
98 28.05.2020 Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
97 28.05.2020 Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2019 г.
96 14.05.2020 Провеждането на тържествени, културни и спортни мероприятия по повод празника на град Лясковец – 29 юни, включени в Културния календар на Община Лясковец и в Календарната план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за времето до отмяна на забраната за масови мероприятия.
95 14.05.2020 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.
94 30.04.2020 Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) и продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.
93 30.04.2020 Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2020 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
92 30.04.2020 Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 година.
91 30.04.2020 Молба за освобождаване от наем на помещенията, ползвани от „СМТЛ - ТАБАКОВ ДЕНТ“ ЕООД в сградата на Медицински център I – Лясковец.
90 30.04.2020 Освобождаване от заплащане на месечните вноски за наем за периода на извънредното положение на наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.
89 30.04.2020 Ежегодната актуализация на наемната цена на сключените договори за наем с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.
88 30.04.2020 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
87 30.04.2020 Приемане на Програма за енергийна ефективност – Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на Община Лясковец до 2030 г.
86 30.04.2020 Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец през 2020 година.
85 30.04.2020 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2021 година.
84 30.04.2020 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2020 година.
83 30.04.2020 Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г.
82 30.04.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
81 30.04.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
80 23.03.2020 Предложение относно необходимостта от удължаване на срока на работата на временната комисия за проверка на финансовото състояние на Община Лясковец за последните десет години.
79 23.03.2020 Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
78 23.03.2020 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2019 г.
77 23.03.2020 Приемане на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
76 23.03.2020 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
75 23.03.2020 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.095, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
74 23.03.2020 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2021 - 2023 година.
73 23.03.2020 Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
72 23.03.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
71 23.03.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
70 23.03.2020 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание.
69 05.03.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
68 05.03.2020 Ново обсъждане на Решение № 58 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № 486/24.02.2020 г. на Кмета на Община Лясковец.
67 05.03.2020 Ново обсъждане на Решение № 57 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-1231/24.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.
66 27.02.2020 Предложение относно необходимостта от сформиране на временна комисия по изготвяне на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.
65 27.02.2020 Предложение относно необходимостта от сформиране на временна комисия за проверка на финансовото състояние на Община Лясковец за периода от последните десет години.
64 27.02.2020 Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2019 г.
63 27.02.2020 Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г.
62 27.02.2020 Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
61 27.02.2020 Ново обсъждане на Решение № 40 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-943/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.
60 27.02.2020 Ново обсъждане на Решение № 39 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-942/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.
59 27.02.2020 Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец.
58 06.02.2020 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 година.
57 06.02.2020 Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.
56 06.02.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за създаване на оптимални устройствени условия за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за имот, попадащ извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Моравито”.
55 06.02.2020 Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.
54 06.02.2020 Приемане на План за младежта на Община Лясковец за 2020 г.
53 30.01.2020 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2019 г.
52 30.01.2020 Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.
51 30.01.2020 Предложение за допълнение на Решение № 579 от 25.07.2019 г на Общински съвет - Лясковец.
50 30.01.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за създаване на оптимални устройствени условия за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за имот, попадащ извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Моравито”.
49 30.01.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на гр. Лясковец, в обхвата на път VTR 1182 Честово – Лясковец.
48 30.01.2020 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.094, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
47 30.01.2020 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.
46 30.01.2020 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Лясковец за периода 2020-2023 г.
45 30.01.2020 Предаване на новоизграден актив: „Водопровод по бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец“ за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” – гр. Велико Търново.
44 30.01.2020 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г.
43 30.01.2020 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 година.
42 30.01.2020 Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.
41 30.01.2020 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
40 30.01.2020 Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на незастроени имоти или имоти, които не се ползват през цялата година на територията на Община Лясковец, при подадена декларация от собствениците или ползвателите на такива имоти, до края на предходната година.
39 30.01.2020 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |