This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2008 г.


Решение № Дата Относно
233 22.12.2008 Определяне състава на работна група за изготвяне мероприятия, във връзка с градоустройството на населените места в Община Лясковец.
232 22.12.2008 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
231 22.12.2008 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2008 година.
230 22.12.2008 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец.
229 22.12.2008 Предложение от общински съветник, във връзка с предоставяне на материали.
228 22.12.2008 Решение за осигуряване на собствено финансиране от Община Лясковец за проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”.
227 22.12.2008 Предоставяне на безлихвен заем за финансиране на възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет.
226 22.12.2008 Допълнение към Решение № 198/28.10.2008 г. на Общински съвет – Лясковец за кандидатстване на Община Лясковец с проект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец” по Оперативна програма „Регионално развитие”.
225 22.12.2008 Решение за кандидатстване с проект „Строителство и рехабилитация на канализационна система и съоръжение за пречистване на отпадни води на село Мерданя”, Община Лясковец по Програма за развитие на селските райони.
224 22.12.2008 Решение за кандидатстване с проект „Строителство и рехабилитация на канализационна система и съоръжение за пречистване на отпадни води на село Драгижево”, Община Лясковец по Програма за развитие на селските райони.
223 22.12.2008 Културен календар на Община Лясковец от месец януари до месец март 2009 година включително.
222 22.12.2008 Предложение от Даниела Стефанова Момъкова – директор на Детски ясли: Детска ясла „Мир” гр.Лясковец и Яслени групи с.Джулюница.
221 22.12.2008 План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2009 година.
220 27.11.2008 Разпореждане с обект – частна общинска собственост.
219 27.11.2008 Разпореждане с обект – частна общинска собственост.
218 27.11.2008 Процедурно предложение, във връзка с предложение с изх.№ ОС-4483/18.11.2008г. относно разпореждане с обекти – частна общинска собственост.
217 27.11.2008 Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
216 27.11.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
215 27.11.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
214 27.11.2008 Проблеми и перспективи в градоустройството и сградостроителството на населените места на Община Лясковец.
213 27.11.2008 Предоставяне на безлихвен заем по сметка „Европейски фондове” на Община Лясковец.
212 27.11.2008 Предоставяне на средства за реализацията на проект.
211 27.11.2008 Решение за кандидатстване с проект за изграждане на канализационна система, рехабилитация на водопреносната мрежа и довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец за селата Козаревец и Добри дял по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.
210 27.11.2008 Информация за състоянието на клубовете на пенсионера, находящи се на територията на Община Лясковец.
209 27.11.2008 Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта и туризма на територията на Община Лясковец.
208 28.10.2008 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за третото тримесечие на 2008 година.
207 28.10.2008 Утвърждаване списъка на пътуващите учители и допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация гр. Лясковец за 2008 година.
206 28.10.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
205 28.10.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
204 28.10.2008 Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
203 28.10.2008 Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
202 28.10.2008 Обявяване на имот – публична общинска собственост за имот – частна общинска собственост.
201 28.10.2008 Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
200 28.10.2008 Предоставяне безлихвен заем на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
199 28.10.2008 Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.
198 28.10.2008 Участие на Община Лясковец като водеща организация по Оперативна програма „Регионално развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.
197 28.10.2008 Участие на Община Лясковец като водеща организация по Оперативна програма „Регионално развитие”, операция 4.2. „Междурегионално сътрудничество”.
196 28.10.2008 Приемане Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.
195 28.10.2008 Програма за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец за периода 2008-2013 година.
194 28.10.2008 Информация за състоянието на историческото наследство и паметниците на културата в гр.Лясковец.
193 28.10.2008 Информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.
192 28.10.2008 Предложение за отлагане обсъждането на представената информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.
191 28.10.2008 Предложение за продажба на дружествените дялове на Община Лясковец в „БУЛМЕКС-ОЛ” ООД гр.Велико Търново.
190 28.10.2008 Информация за противопожарната обстановка на територията на Община Лясковец и проблеми, свързани с нея.
189 28.10.2008 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2008-2009 година в Община Лясковец.
188 25.09.2008 Предоставяне за безвъзмездно ползване на кабинет в „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
187 25.09.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
186 25.09.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
185 25.09.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
184 25.09.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
183 25.09.2008 Провеждане на процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.
182 25.09.2008 Доклад за стопанисване и управление на общинска собственост – събрани средства от наем на жилищни и нежилищни помещения, и терени.
181 25.09.2008 Участие на Община Лясковец като партньор на читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец по Оперативна програма “Регионално развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”.
180 25.09.2008 Информация за проблемите и перспективите в градоустройството и сградостроителството на населените места в Община Лясковец.
179 25.09.2008 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
178 25.09.2008 Приемане на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец.
177 25.09.2008 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/2.1-0.2/2007/007.
176 25.09.2008 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2009 година.
175 25.09.2008 Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец, считано от 01.07.2008г.
174 28.08.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
173 28.08.2008 Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.
172 28.08.2008 Учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост.
171 28.08.2008 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
170 28.08.2008 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
169 28.08.2008 Допълнение на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
168 28.08.2008 Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лясковец по чл.196, ал.5 от ЗУТ.
167 28.08.2008 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец.
166 28.08.2008 Приемане на изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
165 28.08.2008 Реконструкция водопровод и канализация на ул. „Никола Козлев” гр.Лясковец със средства от ПУДОС към МОСВ гр.София и остатък от средства по Програма ИСПА „Изграждане на РПСОВ – Г.Оряховица и Лясковец”.
164 28.08.2008 Подготовка и кандидатстване с проект по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013).
163 28.08.2008 Временен недостиг на средства, възникнал в процеса на изпълнение на общинския бюджет.
162 28.08.2008 Приемане на допълнение в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
161 28.08.2008 Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
160 28.08.2008 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2008/2009 година.
159 28.07.2008 Създаване на временна комисия, във връзка с изработване доклад за следприватизационен контрол на приватизирани обекти.
158 28.07.2008 Молба от СМДЛ „ФОТОН” гр.Лясковец за отдаване под наем на кабинет в „Медицински център І” ЕООД, гр.Лясковец.
157 28.07.2008 Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.
156 28.07.2008 Разпореждане с имот – частна общинска собственост.
155 28.07.2008 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
154 28.07.2008 Предложение за отдаване под наем чрез явен търг на обект – публична общинска собственост: язовир „Костимял – 2”, землище гр.Лясковец.
153 28.07.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
152 28.07.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
151 28.07.2008 Обособяване на Комплекс за социални услуги в имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Лясковец, ул. „Младост” 2, и представляващ Урегулиран поземлен имот – І-1857, кв.77 по ПУП на гр.Лясковец.
150 28.07.2008 Решение, във връзка с молба от общински съветник.
149 28.07.2008 Утвърждаване на водоустойчиви, светлоотразителни стикери, защитени с холограма за таксиметрови автомобили, извършващи превоз на пътници на територията на Община Лясковец.
148 28.07.2008 Приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец, за периода 2008-2011 година.
147 28.07.2008 Утвърждаване на План за защита при бедствия в Община Лясковец.
146 28.07.2008 Участие на Община Лясковец като партньор на Областна администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация” и подприоритет 1.4 „Администрацията – партньор на бизнеса”.
145 28.07.2008 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
144 28.07.2008 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за второто тримесечие на 2008 година.
143 28.07.2008 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец за първото шестмесечие на 2008 година.
142 28.07.2008 Отчет за дейността на Общински съвет- Лясковец от конституирането му до 30 юни 2008 г.
141 29.06.2008 Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към община Лясковец.
140 29.06.2008 Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към община Лясковец.
139 29.06.2008 Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към община Лясковец.
138 29.06.2008 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
137 29.06.2008 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
136 26.06.2008 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
135 26.06.2008 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
134 26.06.2008 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
133 26.06.2008 Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
132 26.06.2008 Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
131 26.06.2008 Предложение за разглеждане на точка 11 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 26.06.2008г. на закрито заседание.
130 26.06.2008 Разпореждане с обект – общинска собственост.
129 26.06.2008 Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
128 26.06.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
127 26.06.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
126 26.06.2008 Изключване на обекти-общинска собственост от Списъка за продажба през 2008 година по Закона за общинската собственост.
125 26.06.2008 Допълване списъка на пътуващите в Общинска администрация гр.Лясковец и НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за 2008 година.
124 26.06.2008 Определяне числеността на персонала във функция „Здравеопазване”.
123 26.06.2008 Определяне числеността на общинска администрация.
122 26.06.2008 Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
121 26.06.2008 Предложение за дофинансиране бюджета на ОУ „Петко Р. Славейков” с.Джулюница.
120 26.06.2008 Кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” с проект „Изграждане на Комплекс за социални услуги в Община Лясковец” – реконструкция на сграда Домашен социален патронаж, социално подпомагане, обществена трапезария и център за социална рехабилитация и интеграция на деца и семейства”.
119 26.06.2008 Искане от “Дентален център І – Велико Търново” ЕООД за отдаване под наем на кабинет в Здравен дом с.Джулюница.
118 26.06.2008 Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания.
117 26.06.2008 План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2008 година.
116 29.05.2008 Допълване списъка на пътуващите в Общински администрация гр.Лясковец за 2008 година.
115 29.05.2008 Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.
114 29.05.2008 Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.
113 29.05.2008 Определяне предназначението на общинско жилище.
112 29.05.2008 Искане от Йордан Йорданов от гр.Г.Оряховица за разрешение за допускане на частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти ІХ-2163 в кв.17-негова собственост и ІІ-за озеленяване в кв.17-публична общинска собственост.
111 29.05.2008 Промяна предназначението на поземлен имот с № 066024-частна общинска собственост, отразен с начин на трайно ползване – нива по картата за възстановена собственост на землище с. Джулюница, община Лясковец, местност “Качуля”.
110 29.05.2008 Решение за кандидатстване с проект за изграждане на ПСОВ и канализационна мрежа на село Джулюница по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”.
109 29.05.2008 Разрешение на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД за сключване на договор за отдаване под наем на лекарски кабинети в Здравен дом с.Джулюница.
108 29.05.2008 Разрешение за откриване на процедура за нов наемател на аптеката в сградата на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.
107 29.05.2008 Информация за осъществяваната социална политика на територията на Община Лясковец.
106 29.05.2008 Предложение от Общински младежки съвет при СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец.
105 29.05.2008 Разглеждане дейността на читалищата и мерки за подпомагането им.
104 29.05.2008 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
103 24.04.2008 Ново обсъждане на Решение № 66 от 28.02.2008 година на Общински съвет – Лясковец.
102 24.04.2008 Разпореждане с обекти – частна общинска собственост.
101 24.04.2008 Предоставяне на урегулиран поземлен имот VІІ-за Детски дом в кв.48 по плана на село Козаревец, Община Лясковец за безвъзмездно ползване за “Дом за стари хора”.
100 24.04.2008 Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в специализирана институция “Дом за стари хора” в община Лясковец.
99 24.04.2008 Приемане на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
98 24.04.2008 Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2008-2013 година.
97 24.04.2008 Приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец.
96 24.04.2008 “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
95 24.04.2008 Доклад от ликвидатора на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 година.
94 24.04.2008 Вписване на заличаване на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец в Търговския регистър след приключване на ликвидацията.
93 24.04.2008 Доклад от ликвидатора на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 година.
92 24.04.2008 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за първото тримесечие на 2008 година.
91 24.04.2008 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
90 24.04.2008 Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2007 година.
89 24.04.2008 Изменение и допълнение на Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец.
88 24.04.2008 Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
87 24.04.2008 Кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” с проект “Съвременна образователна среда за децата на Община Лясковец – ремонт и обновяване на две начални училища “Никола Козлев” и “Цани Гинчев” гр.Лясковец”.
86 24.04.2008 Предложение, във връзка с печалбата за 2007 година на “Медицински център І Лясковец” ЕООД.
85 24.04.2008 Доклад за финансовото състояние на “Медицински център І Лясковец” ЕООД, отчет и баланс на дружеството за 2007 година.
84 24.04.2008 Доклад за състояние и проблеми на Общия устройствен план на град Лясковец и съставните села в общината за периода на 2007 година.
83 24.04.2008 Решение, във връзка със заявление от общински съветник.
82 24.04.2008 Попълване състава на постоянни комисии на Общински съвет-Лясковец.
81 27.03.2008 Разпореждане с обект – частна общинска собственост.
80 27.03.2008 Разпореждане с обект общинска собственост.
79 27.03.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
78 27.03.2008 Предоставяне на безлихвен заем на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
77 27.03.2008 Изменение на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
76 27.03.2008 Отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
75 27.03.2008 Разглеждане проекто-мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2008/2009 година.
74 27.03.2008 Опазване на сградния фонд на закритата Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.
73 27.03.2008 Закриване на Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.
72 27.03.2008 Отлагане разглеждането на предложението относно закриване на Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.
71 27.03.2008 Проект на Община Лясковец за обновяване и модернизация на Читалище “Земеделец-1899” в село Козаревец по Оперативна програма “Регионално развитие”.
70 27.03.2008 Годишен план на Община Лясковец за кандидатстване с проекти пред международни донори и Европейските Структурни Фондове през 2008 година.
69 27.03.2008 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2008 година в Община Лясковец.
68 27.03.2008 Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
67 28.02.2008 Определяне на правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
66 28.02.2008 Отдаване под наем язовири – публична общинска собственост.
65 28.02.2008 Включване на обекти – общинска собственост в списъка за продажби по ЗОС през 2008 година.
64 28.02.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
63 28.02.2008 Отчет за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване.
62 28.02.2008 Приемане Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и инвалида при Община Лясковец.
61 28.02.2008 Определяне числеността на общинска администрация.
60 28.02.2008 Допълнение на Решение № 41 от 31.01.2008 година на Общински съвет-Лясковец.
59 28.02.2008 Кандидатстване за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
58 28.02.2008 Приемане Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.
57 28.02.2008 Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.
56 28.02.2008 Културен календар на Община Лясковец от месец март до края на 2008 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в календара.
55 28.02.2008 Информация за лечебната дейност на “Медицински център І Лясковец” ЕООД през 2007 година, сравнена с 2005 година и 2006 година.
54 28.02.2008 Информация за състояние и динамика на престъпността, както и опазването на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Лясковец.
53 28.02.2008 Попълване състава на постоянни комисии на Общински съвет-Лясковец.
52 11.02.2008 Приемане бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
51 31.01.2008 Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Лясковец, както и реда, и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите и определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.
50 31.01.2008 Предложение от ликвидатора на “Лотос” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец, относно продължаване срока на ликвидация на дружеството.
49 31.01.2008 Доклад на ликвидатора на “БКС” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец и “Лотос” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец.
48 31.01.2008 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
47 31.01.2008 Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2008 година.
46 31.01.2008 Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2008 година.
45 31.01.2008 Утвърждаване на културните мероприятия за месеците януари и февруари 2008 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.
44 31.01.2008 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2008 година.
43 31.01.2008 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
42 31.01.2008 Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец.
41 31.01.2008 Използване на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2007 година през 2008 година.
40 31.01.2008 Отчет на бюджета за 2007 година на Община Лясковец.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |