This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2009 г.


Решение № Дата Относно
422 22.12.2009 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ - за гаражи и обслужване, в кв.29 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.
421 22.12.2009 Предоставяне безвъзмездно за управление на два броя гаражи за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Лясковец.
420 22.12.2009 Преустановяване на действието на договор за учредено възмездно право на строеж.
419 22.12.2009 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2009 година.
418 22.12.2009 Отчет по изпълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.
417 22.12.2009 Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
416 22.12.2009 Актуализиране на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.
415 22.12.2009 Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Дневен център за възрастни хора” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици “Социални услуги за социално включване”, Компонент 2. Социални услуги за пълнолетни лица.
414 22.12.2009 Кандидатстване за отпускане на средства по проект “Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак” гр. Лясковец”.
413 22.12.2009 Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение “Приятели” – БАЛИЗ - гр. Горна Оряховица с проект “Съботно-неделна грижа за деца и родители”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по приоритетна ос 5: “Социални услуги за социално включване”.
412 22.12.2009 Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 по Оперативна програма “Регионално развитие”.
411 22.12.2009 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007/048.
410 22.12.2009 Споразумения за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища на територията на общината:1.НЧ “Напредък - 1870” гр.Лясковец; 2.НЧ “Пробуждане - 1896” с.Джулюница.
409 22.12.2009 Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2010 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
408 22.12.2009 Програма за дейността на читалищата в община Лясковец.
407 22.12.2009 План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2010 година.
406 22.12.2009 Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.
405 22.12.2009 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2010 година.
404 22.12.2009 Приемане на изменение на бюджета на Община Лясковец за 2009 година.
403 26.11.2009 Приемане на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
402 26.11.2009 Приемане на изменение на бюджета на Община Лясковец за 2009 година.
401 26.11.2009 Предложение от Иван Енчев Стателов, собственик на поземлен имот с № 151032, отразен с начин на трайно ползване - нива по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност “Шипката”, за осигуряване на достъп до посочения имот, посредством предоставяне на правото му на преминаване през поземлен имот 000424, отразен с начин на трайно ползване “пасище, мера” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност “Шипката”, представляващ земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - стопанисвана от Община Лясковец.
400 26.11.2009 Допускане изготвяне на проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план за улична регулация (ПУР) на гр.Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за парк в кв.29 и граничещата с него в северна посока улица с осови точки (о.т.) 23-1023-2168-2169.
399 26.11.2009 Допускане изготвянето на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за улична регулация (ПУР) на гр.Лясковец в обхвата на зоната на централна градска част – централен площад.
398 26.11.2009 Предоставяне еднократна помощ за операция в чужбина.
397 26.11.2009 Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец за периода от месец май до месец октомври 2009 година.
396 26.11.2009 Регистрация на програмата на Общинско кабелно радио “Лясковец”.
395 26.11.2009 Включване на имоти – частна общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.
394 26.11.2009 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, в кв.96 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.
393 26.11.2009 Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение №195/ 28.10.2008 г. на Общински съвет-Лясковец.
392 26.11.2009 Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.
391 10.11.2009 Определяне кандидати за съдебни заседатели в Апелативен съд гр.Велико Търново.
390 10.11.2009 Определяне кандидати за съдебни заседатели в Апелативен съд гр.Велико Търново.
389 29.10.2009 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец и в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - за гаражи и обслужване, кв.3 по ПУП на гр.Лясковец.
388 29.10.2009 Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост.
387 29.10.2009 Разпореждане с обекти – частна общинска собственост.
386 29.10.2009 Осъществяване дейността по следприватизационен контрол, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
385 29.10.2009 Прекратяване участието на Община Лясковец като акционер и съдружник в три търговски дружества с общинско участие: МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, "Лясковски лозя" АД и "БУЛМЕКС-ОЛ" ООД.
384 29.10.2009 Информация за състоянието на дружествата с общинско участие.
383 29.10.2009 Създаване Обществен комитет за културно и стопанско развитие на Община Лясковец.
382 29.10.2009 Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта и туризма на територията на Община Лясковец.
381 29.10.2009 Разглеждане дейността на пенсионерските клубове – състояние, проблеми и перспективи.
380 29.10.2009 Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.
379 29.10.2009 Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.
378 29.10.2009 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Изпълнителна агенция по финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство - Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието, младежта и науката по Грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM.
377 29.10.2009 Даване съгласие за участие на Община Лясковец като партньор на Районна колегия на Български лекарски съюз - Велико Търново, по Оперативна програма “Трансгранично сътрудничество Румъния – България” 2007-2013 г., по приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез идентифициране и съвместно повишаване на сравнителните предимства на областта, подприоритет 3.3 Сътрудничество от типа “Хора за хора “.
376 29.10.2009 Предоставяне на средства за реализацията на проект.
375 29.10.2009 Предоставяне на средства от “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за осигуряване на съфинансиране на проект “Ремонт покрив и фасади на ЦДГ “Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница”, финансиран по програма „Красива България”.
374 29.10.2009 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2009 година.
373 29.10.2009 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2009/2010 година в Община Лясковец.
372 29.10.2009 Избор на комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели.
371 29.10.2009 Отпускане средства за подпомагане издаване стихосбирката „Конче под дъгата” на Марияна Георгиева.
370 29.10.2009 Отпускане средства за закупуване от Община Лясковец на книгите на г-н Рашо Христов Радков „Ескадрила на смелите” и „По трънливия път на летците от Горна Оряховица” – по 10 броя от издание.
369 24.09.2009 Включване на общински нежилищен имот в Годишния план за приватизация през 2009 година и откриване процедура за приватизация.
368 24.09.2009 Включване на общински нежилищен имот в Годишния план за приватизация през 2009 година и откриване процедура за приватизация.
367 24.09.2009 Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.
366 24.09.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
365 24.09.2009 Определяне наемни цени на земеделски земи V и VІ категория от общинския поземлен фонд и стопанисвани от Общината земеделски земи.
364 24.09.2009 Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на съфинансиране на недопустими разходи за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.
363 24.09.2009 Предоставяне на средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за осигуряване на съфинансиране на недопустими разходи за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.
362 24.09.2009 Отчет по изпълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лясковец.
361 24.09.2009 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2010 година.
360 24.09.2009 Именуване на целодневна детска градина.
359 10.09.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
358 10.09.2009 Предоставяне еднократна помощ по повод автомобилна катастрофа.
357 10.09.2009 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2009/2010 година.
356 27.08.2009 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
355 27.08.2009 Разпореждане с имот – частна общинска собственост.
354 27.08.2009 Учредяване право на пристрояване.
353 27.08.2009 Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.
352 27.08.2009 Демонтиране на стълбове от контактната тролейбусна мрежа в град Лясковец.
351 27.08.2009 Предоставяне еднократна помощ за трансплантация.
350 27.08.2009 Отчет за изпълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец, приета с Решение № 167/28.08.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.
349 27.08.2009 Включване на училище от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2009/2010 г., който се утвърждава с акт на Министерски съвет.
348 30.07.2009 Искане от управителя на „Медицински център І-Лясковец” ЕООД за даване на съгласие за сключване на договор за наем на част от подпокривно и покривно пространство на сградата на медицинския център за монтаж на базова станция за GSM оператор.
347 30.07.2009 Участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане на основание чл.6 от Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни дейности.
346 30.07.2009 Откриване процедура за приватизация на обект, включен в годишния план за приватизация през 2009 година.
345 30.07.2009 Решение, във връзка с молба от общински съветник.
344 30.07.2009 Предложение за спонсориране от Община Лясковец, издаване на сборник със статии на Моско Москов.
343 30.07.2009 Предложение за спонсориране от Община Лясковец, издаване на книгата „Никола Козлев. Лично творчество”
342 30.07.2009 Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
341 30.07.2009 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2009 година.
340 30.07.2009 Приемане на Програма с общински антикризисни мерки през 2009 година.
339 30.07.2009 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2009 година.
338 30.07.2009 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2009 г.
337 30.07.2009 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2009 г.
336 25.06.2009 Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
335 25.06.2009 Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
334 25.06.2009 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
333 25.06.2009 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
332 25.06.2009 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
331 25.06.2009 Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
330 25.06.2009 Предложение за разглеждане на точка 11 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 25.06.2009 г. на закрито заседание.
329 25.06.2009 Частично изменение в Решение № 317 от 10.06.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, за поемане на общински дълг – кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
328 25.06.2009 Частично изменение в Решение № 316 от 10.06.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, за поемане на общински дълг – кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
327 25.06.2009 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
326 25.06.2009 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
325 25.06.2009 Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
324 25.06.2009 Информация за изпълнението на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 178/25.09.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.
323 25.06.2009 Искане от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД за даване на съгласие за сключване на договор за наем на „Здравен дом” в с.Добри дял, община Лясковец.
322 25.06.2009 Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец за 2009-2011 година.
321 25.06.2009 Подготовка за побратимяване с Община Тисафюред, Унгария.
320 25.06.2009 План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2009 година.
319 25.06.2009 Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинали баща и дъщеря от гр.Лясковец, ул. „Трети март” №3, Община Лясковец.
318 10.06.2009 Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинал младеж от с.Добри дял, ул. „Росица” №32, Община Лясковец.
317 10.06.2009 Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на Читалище „Земеделец-1899” с.Козаревец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.
316 10.06.2009 Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.
315 10.06.2009 Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Приятели” – БАЛИЗ гр.Горна Оряховица по програма Фондация за реформа на местното самоуправление в партньорство с фондация „Екообщност”, приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца.
314 28.05.2009 Допълване списъка на пътуващите в Общинска администрация гр. Лясковец за 2009 година.
313 28.05.2009 Отпускане на парична помощ за обучение от Община Лясковец.
312 28.05.2009 Молба от Културно-просветно сдружение „Св.св. Петър и Павел” гр.Лясковец.
311 28.05.2009 Допълнение в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2009 година.
310 28.05.2009 Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
309 28.05.2009 Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.
308 28.05.2009 Откриване процедура за приватизация на обект, включен в годишния план за приватизация през 2009.
307 28.05.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
306 28.05.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
305 28.05.2009 Предложение за обявяване на терен за градски парк.
304 28.05.2009 Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии за периода януари-май 2009 година.
303 28.05.2009 Изменение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
302 28.05.2009 Информация за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец за 2008 година и І-вото тримесечие на 2009 година.
301 28.05.2009 Разглеждане дейността на читалищата в община Лясковец.
300 28.05.2009 Предложение от Общински младежки съвет при СОУ „Максим Райкович”, гр.Лясковец.
299 30.04.2009 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
298 30.04.2009 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
297 30.04.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
296 30.04.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
295 30.04.2009 Информация за изпълнение на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 година на Общински съвет - Лясковец.
294 30.04.2009 Решение за кандидатстване с проект “Партньорство за развитие на устойчив туризъм” по “Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година”.
293 30.04.2009 Проучване на възможности за осигуряване на финансиране за проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващо спортно съоръжение – стадион “Юнак” гр.Лясковец”.
292 30.04.2009 Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за 2008 година, приет с Решение № 286/26.05.2005 година на Общински съвет-Лясковец.
291 30.04.2009 Доклад за финансовото състояние на “Медицински център І Лясковец” ЕООД, отчет и баланс на дружеството за 2008 година.
290 30.04.2009 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за първото тримесечие на 2009 година.
289 30.04.2009 Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
288 26.03.2009 Изменение на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец.
287 26.03.2009 Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.
286 26.03.2009 Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец.
285 26.03.2009 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2009 година в Община Лясковец.
284 26.03.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
283 26.03.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
282 26.03.2009 Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.
281 26.03.2009 Приемане годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинската собственост, по реда на Закона за общинската собственост.
280 26.03.2009 Приемане отчет за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване.
279 26.03.2009 Определяне размера на основните месечни възнаграждения на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2009 година.
278 26.03.2009 Приемане план-сметка за Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините за 2009 година.
277 26.03.2009 Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на 2009 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
276 26.02.2009 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
275 26.02.2009 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
274 26.02.2009 Разпореждане с обекти – частна общинска собственост.
273 26.02.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
272 26.02.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
271 26.02.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
270 26.02.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
269 26.02.2009 Осигуряване на средства за реализация на проект “Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.
268 26.02.2009 Осигуряване на средства за реализация на проект “Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.
267 26.02.2009 Осигуряване на средства за реализация на проект “Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял”.
266 26.02.2009 Предложение относно Общинско кабелно радио.
265 26.02.2009 Определяне на правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
264 26.02.2009 Създаване на доброволни формирования за защита при бедствия.
263 26.02.2009 Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.
262 26.02.2009 Информация за състояние и динамика на престъпността, опазването на обществения ред и безопасността на движението на територията на Община Лясковец.
261 26.02.2009 Приемане бюджета на Община Лясковец за 2009 година.
260 26.02.2009 Прилагане системата на делегирани бюджети от целодневните детски градини.
259 29.01.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
258 29.01.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
257 29.01.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
256 29.01.2009 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
255 29.01.2009 Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2009 година.
254 29.01.2009 Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2009 година.
253 29.01.2009 Решение за кандидатстване с проект “Изграждане на Дом за стари хора в с.Козаревец, община Лясковец” по Проект „Красива България”.
252 29.01.2009 Одобряване подписано споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Областна администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.
251 29.01.2009 Решение за кандидатстване с проект „Реконструкция на водоснабдителната и канализационната система, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.
250 29.01.2009 Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.
249 29.01.2009 Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.
248 29.01.2009 Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.
247 29.01.2009 Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.
246 29.01.2009 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за четвъртото тримесечие на 2008 година.
245 29.01.2009 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2008 г.
244 29.01.2009 Отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнение решенията на Общински съвет- Лясковец за 2008 г.
243 29.01.2009 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2009 година.
242 29.01.2009 Приемане на изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
241 29.01.2009 Използване на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2008 година през 2009 година.
240 29.01.2009 Приемане отчета на бюджета за 2008 година на Община Лясковец.
239 16.01.2009 Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.
238 16.01.2009 Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
237 16.01.2009 Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
236 16.01.2009 Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
235 16.01.2009 Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
234 16.01.2009 Решение за участие в проект-предложение по Европейската програма IVC – Дейности за добри практики на тема: „Иновативни реки в европейската мрежа и екохидрологични решения” в областта на пречистване на отпадъчните води от малки населени места.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |