This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2011 г.


Решение № Дата Относно
39 29.12.2011 Изменение на Решение № 661/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
38 29.12.2011 Изменение на Решение № 660/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
37 29.12.2011 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган на Оперативна Програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-10/2010/018 по проект „Карвинг – Фестивал „Лясковец „Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”.
36 29.12.2011 План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2012 година.
35 29.12.2011 Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”.
34 29.12.2011 Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
33 29.12.2011 Упълномощаване на кмета на общината да представлява Община Лясковец в Регионално сдружение „За чисти селища” и упълномощаване на втори представител, при невъзможност от страна на кмета да присъства на заседанията на УС на сдружението.
32 29.12.2011 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
31 29.12.2011 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с имот - частна общинска собственост.
30 29.12.2011 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с имот - частна общинска собственост.
29 29.12.2011 Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост.
28 29.12.2011 Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.
27 29.12.2011 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2011 година.
26 29.12.2011 Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
25 29.12.2011 Възобновяване дейността на стоматологичния кабинет в корпус І на СОУ "Максим Райкович" от 01.01.2012 г.
24 29.12.2011 Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2012 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
23 29.12.2011 Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2012 година.
22 29.12.2011 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2012 година.
21 29.12.2011 Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2011 година и актуализацията му.
20 29.12.2011 Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
19 29.11.2011 Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 07.11.2011 г.
18 29.11.2011 Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.
17 29.11.2011 Създаване на Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
16 29.11.2011 Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица”.
15 29.11.2011 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2012 година.
14 29.11.2011 Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
13 29.11.2011 Откриване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора” като делегирана от държавата дейност, с капацитет двадесет потребители.
12 29.11.2011 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД-50-140 от 13.10.2011 г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица”, сключен между Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
11 29.11.2011 Изменение състава на постоянни комисии в Общински съвет-Лясковец.
10 17.11.2011 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
9 17.11.2011 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
8 17.11.2011 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
7 17.11.2011 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
6 17.11.2011 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
5 17.11.2011 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
4 17.11.2011 Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
3 17.11.2011 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
2 07.11.2011 Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
1 07.11.2011 Избор на Председател на Общински съвет – Лясковец.
718 21.09.2011 Допълване списъка на пътуващите учители в Община Лясковец за 2011 година.
717 21.09.2011 Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Лясковец.
716 21.09.2011 Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Лясковец.
715 21.09.2011 Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Лясковец.
714 21.09.2011 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец.
713 21.09.2011 Съгласие за участие на Община Лясковец за финансиране на проект по ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от ОП „Околна среда” 2007-2013.
712 08.09.2011 Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост.
711 08.09.2011 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
710 08.09.2011 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за месеците юли и август 2011 година.
709 08.09.2011 Искане на разрешение от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД.
708 08.09.2011 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2011/2012 година.
707 25.08.2011 Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 година.
706 25.08.2011 Разпореждане с обект – частна общинска собственост.
705 25.08.2011 Заявление относно закупуване на лозе в масив 155, парцел 034.
704 25.08.2011 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
703 25.08.2011 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
702 25.08.2011 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
701 25.08.2011 Приемане на допълнение и вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
700 28.07.2011 Ново обсъждане на Решение № 668 от 23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № СА 03-03-14 от 11.07.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.
699 28.07.2011 Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.
698 28.07.2011 Ново обсъждане на Решение № 654 от 23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № СА 03-03-13 от 11.07.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.
697 28.07.2011 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр.Варна.
696 28.07.2011 Определяне предназначение на общински жилища.
695 28.07.2011 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
694 28.07.2011 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
693 28.07.2011 Отдаване под наем на обект - публична общинска собственост.
692 28.07.2011 Отдаване под наем на обект - публична общинска собственост.
691 28.07.2011 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
690 28.07.2011 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2011 година.
689 28.07.2011 Искане от УС при НЧ „Пробуждане-1896” с.Джулюница за финансова помощ, във връзка с ремонт.
688 28.07.2011 Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 г.
687 28.07.2011 Изменение на Решение № 452/29.04.2010 г. на Общински съвет - Лясковец.
686 28.07.2011 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности”, Бюджетна линия BG051P001-5.1.02, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
685 28.07.2011 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
684 28.07.2011 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2011 година.
683 28.07.2011 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2011 година.
682 28.07.2011 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2011 година.
681 23.06.2011 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
680 23.06.2011 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
679 23.06.2011 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
678 23.06.2011 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
677 23.06.2011 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
676 23.06.2011 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
675 23.06.2011 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
674 23.06.2011 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
673 23.06.2011 Разглеждане на точка 20 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2011 г. на закрито заседание.
672 23.06.2011 Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към община Лясковец.
671 23.06.2011 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр.Варна.
670 23.06.2011 Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
669 23.06.2011 Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
668 23.06.2011 Разпореждане с общинско имущество.
667 23.06.2011 Изменение и допълнение на Решение № 586/22.02.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
666 23.06.2011 Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
665 23.06.2011 Приемане Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.
664 23.06.2011 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” на редовно годишно събрание.
663 23.06.2011 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” на редовно годишно събрание.
662 23.06.2011 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.4-05/2009/010 проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”.
661 23.06.2011 Изменение на Решение № 578/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
660 23.06.2011 Изменение на Решение № 620/28.04.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг- кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
659 23.06.2011 Решение за провеждане на процедура за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, общ.Лясковец в обхвата на: 1. Урегулирани поземлени имоти ІІ – за стадион и І – резервен терен в квартал 2, улица с о.т. 2а-9а-10а и вътрешно – квартално пространство, разположено на юг от нея; 2. Квартали: № 55 - ограничен от улици с о.т. 81-86, 86-88а-84, 84-81, № 92- ограничен от улици с о.т. 82-83, 83-150, 150-151, 151-82 и северозападната част от квартал № 88, граничещ с улица с осови точки 83-150, с обособени в тях урегулирани поземлени имоти.
658 23.06.2011 Молба за съгласие за построяване на летен бар и бюфет в УПИ ХХV - за обществено строителство в кв.68 на гр.Лясковец.
657 23.06.2011 Удължаване срока на концесията на язовир “Костимял - горен”, землище гр.Лясковец.
656 23.06.2011 Кандидатстване с проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по втора процедура по усвояване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от японското правителство за икономическо и социално развитие на Република България.
655 23.06.2011 Допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2011 година.
654 23.06.2011 Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.
653 23.06.2011 Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2010/2011 г., сравнена със стопанската 2009/2010 г.
652 23.06.2011 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2011/2012 г., които се утвърждават с акт на Министерски съвет.
651 23.06.2011 План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2011 година.
650 26.05.2011 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Никола Димитров Лазаров гр.Горна Оряховица.
649 26.05.2011 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр. Варна.
648 26.05.2011 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Василев Русев от гр.Лясковец.
647 26.05.2011 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
646 26.05.2011 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
645 26.05.2011 Продажба на общинско жилище.
644 26.05.2011 Включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост.
643 26.05.2011 Изменение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
642 26.05.2011 Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.
641 26.05.2011 Обявяване на 29 юни 2011 година за почивен ден за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец.
640 26.05.2011 Предоставяне на средства на ФК „Владислав” с.Джулюница и ХК „Владислав 2009” с.Джулюница.
639 26.05.2011 Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
638 26.05.2011 Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
637 26.05.2011 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.
636 26.05.2011 Изменение на Решение № 578/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
635 26.05.2011 Кандидатстване с проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по втора процедура по усвояване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от японското правителство за икономическо и социално развитие на Република България.
634 26.05.2011 Доклад за мерките при бедствия, аварии и катастрофи за периода януари – май 2011 година.
633 26.05.2011 Общинска програма за закрила на детето - 2011 година.
632 26.05.2011 Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2012 година, във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет „Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година”.
631 26.05.2011 Информация за състояние на престъпността и обществения ред на територията на Участък „Полиция” - Лясковец през 2010 година.
630 28.04.2011 Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.
629 28.04.2011 Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.
628 28.04.2011 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
627 28.04.2011 Разпореждане с обект - частна общинска собственост.
626 28.04.2011 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с имот - частна общинска собственост.
625 28.04.2011 Определяне наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд (ОПФ).
624 28.04.2011 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2011 година.
623 28.04.2011 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2011 година в община Лясковец.
622 28.04.2011 Искане от НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на средства.
621 28.04.2011 Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
620 28.04.2011 Изменение на Решение № 557/28.12.2010 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.
619 28.04.2011 Прехвърляне на притежаваните от Община Лясковец акции в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново.
618 28.04.2011 Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2010 г.
617 28.04.2011 Годишен отчет на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД гр.Лясковец.
616 28.04.2011 Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2011 година, във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година.
615 28.04.2011 Информация за изпълнение на общинската програма за закрила на детето - 2010 година.
614 28.04.2011 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец.
613 31.03.2011 Точка „Питания” в заседанията на Общински съвет-Лясковец .
612 31.03.2011 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
611 31.03.2011 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Василев Русев от гр.Лясковец.
610 31.03.2011 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Никола Димитров Лазаров от гр.Горна Оряховица.
609 31.03.2011 Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.
608 31.03.2011 Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.
607 31.03.2011 Приемане годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година.
606 31.03.2011 Удължаване срока на Договор от 18.01.2008 г. за учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот – Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ), съсобствена между Община Горна Оряховица и Община Лясковец.
605 31.03.2011 Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Козаревец.
604 31.03.2011 Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
603 31.03.2011 Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.
602 31.03.2011 Предложение за поставяне на паметна плоча.
601 31.03.2011 Предложение за поставяне на паметна плоча.
600 31.03.2011 Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на декември 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
599 31.03.2011 Доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие за 2010 година, приет с Решение № 286/26.05.2005 г. на Общински съвет-Лясковец.
598 31.03.2011 Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2010 година.
597 22.02.2011 Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
596 22.02.2011 Приемане на 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и кандидатстване на Община Лясковец за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
595 22.02.2011 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
594 22.02.2011 Определяне предназначението на общинско жилище.
593 22.02.2011 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Карвинг фестивал - Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
592 22.02.2011 Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
591 22.02.2011 Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.
590 22.02.2011 Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация - Лясковец.
589 22.02.2011 Участието на Община Лясковец в проект „Панаир на добрите идеи” на Сдружение ”МИГ Лясковец - Стражица” към Фондация „Америка за България”.
588 22.02.2011 Включване на общински нежилищен имот в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 г.
587 22.02.2011 Разпореждане с общински имот.
586 22.02.2011 Приемане бюджета на Община Лясковец за 2011 година.
585 27.01.2011 Обявяване на имот-публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
584 27.01.2011 Обявяване на имот-публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
583 27.01.2011 Разпореждане с имот – частна общинска собственост.
582 27.01.2011 Разпореждане с имот-частна общинска собственост.
581 27.01.2011 Определяне предназначението на общинско жилище за продажба
580 27.01.2011 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 година.
579 27.01.2011 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2010 година.
578 27.01.2011 Изменение на Решение № 520/30.09.2010 г. на Общински съвет-Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД.
577 27.01.2011 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
576 27.01.2011 Разпределяне на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2010 година през 2011 година.
575 27.01.2011 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
574 27.01.2011 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2011 година.
573 27.01.2011 Информация за изпълнението на Общинската програма за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец.
572 27.01.2011 Приемане отчета на бюджета за 2010 година на Община Лясковец.
571 27.01.2011 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2010 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |