Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2021 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 362 / 29.12.2021

Относно: Приемане на План – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2022 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 361 / 29.12.2021

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година.

Решение № 360 / 29.12.2021

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.

Решение № 359 / 29.12.2021

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 358 / 29.12.2021

Относно: Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2021 година.

Решение № 357 / 29.12.2021

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2021 г.

Решение № 356 / 29.12.2021

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 355 / 29.12.2021

Относно: Становище по представения коригиран Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.

Решение № 354 / 29.12.2021

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Модернизация на Домашен социален патронаж при община Лясковец със съвременно оборудване”, към Фонд „Социална закрила” по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария”.

Решение № 353 / 29.12.2021

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.037-0005-С01/2020 г. от 18.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”.

Решение № 352 / 29.12.2021

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.037-0005-С01/2020 г. от 18.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”.

Решение № 351 / 29.12.2021

Относно: Определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 350 / 14.12.2021

Относно: Допълване на Решение № 345/25.11.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за включване на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, с основна площ 14.50 кв.м., и с помощна площ 6.24 кв.м. находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, в едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка) в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец и отдаването му под наем.

Решение № 349 / 14.12.2021

Относно: Придобиване на недвижим имот от Община Лясковец чрез дарение.

Решение № 348 / 14.12.2021

Относно: Промяна на приетия бюджет на Община Лясковец за 2021 г. и предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 347 / 14.12.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 346 / 25.11.2021

Относно: Учредяване на сервитутни права за обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“.

Решение № 345 / 25.11.2021

Относно: Включване на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, с основна площ 14.50 кв.м., и с помощна площ 6.24 кв.м. находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, в едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка) в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец и отдаването му под наем.

Решение № 344 / 25.11.2021

Относно: Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Лясковец.

Решение № 343 / 25.11.2021

Относно: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 342 / 25.11.2021

Относно: Промяна на приетия бюджет на Община Лясковец за 2021 г. и предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 341 / 25.11.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 340 / 23.11.2021

Относно: Даване на предварително съгласие за учредяване на сервитутни права за обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“.

Решение № 339 / 23.11.2021

Относно: Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА04-9647/10.11.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново Решение № 335/28.10.2021 г. по протокол № 41 от заседание на Общински съвет - Лясковец, за учредяване на сервитутни права на обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“.

Решение № 338 / 04.11.2021

Относно: Изменение на Решение № 325/28.10.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

Решение № 337 / 28.10.2021

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Я. Д. М. с ЕГН ....., с постоянен адрес: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ..., за реализацията на строеж: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XV в квартал 113 по ПУП на гр. Лясковец“.

Решение № 336 / 28.10.2021

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини, УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в квартал 72 и улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 - 473 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново.

Решение № 335 / 28.10.2021

Относно: Учредяване на сервитутни права за обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“.

Решение № 334 / 28.10.2021

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2021/2022 г.

Решение № 333 / 28.10.2021

Относно: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Лясковец (ОбщКБДП).

Решение № 332 / 28.10.2021

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2021-2022 година в Община Лясковец.

Решение № 331 / 28.10.2021

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2021 година.

Решение № 330 / 28.10.2021

Относно: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Решение № 329 / 28.10.2021

Относно: Предоставяне на „Домашен социален патронаж“ в Общински комплекс за социални услуги в Община Лясковец допълнителни помещения за изпълнение на дейности по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 от 29.06.2021 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Решение № 328 / 28.10.2021

Относно: Приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027 г.) на Община Лясковец в изпълнение на проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” на Националното сдружение на общините в Република България.

Решение № 327 / 28.10.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 326 / 28.10.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 325 / 28.10.2021

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г., Решение № 185/08.12.2020 г. и Решение № 213/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 324 / 14.10.2021

Относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2022 - 2024 година.

Решение № 323 / 30.09.2021

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 322 / 30.09.2021

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 321 / 30.09.2021

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 320 / 30.09.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 319 / 30.09.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 318 / 30.09.2021

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.

Решение № 317 / 07.09.2021

Относно: Приемане на декларация относно провеждането на неделния пазар в с. Джулюница.

Решение № 316 / 07.09.2021

Относно: Допълнение на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 315 / 07.09.2021

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронно съобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец, област Велико Търново“.

Решение № 314 / 07.09.2021

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.

Решение № 313 / 07.09.2021

Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 312 / 07.09.2021

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2021/2022 година.

Решение № 311 / 26.08.2021

Относно: Контрола върху дейността на ликвидатора на „Лотос“ ЕООД - гр. Лясковец.

Решение № 310 / 26.08.2021

Относно: Състоянието на Гробищния парк в град Лясковец.

Решение № 309 / 26.08.2021

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец от 31.01.2021 г. до 31.07.2021 г.

Решение № 308 / 29.07.2021

Относно: Одобряване на частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница – Гарата, общ. Лясковец, в обхват на квартал № 1 и квартал № 2.

Решение № 307 / 29.07.2021

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.106.3, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 306 / 29.07.2021

Относно: Отдаване под наем на друг вид земеделска земя (поземлен имот) – частна общинска собственост с идентификатор 44793.41.560, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 305 / 29.07.2021

Относно: Възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Лясковец“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Решение № 304 / 29.07.2021

Относно: Определяне на Детска градина „Сладкопойна чучулига“ – с. Джулюница за включване в Списък на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 г.

Решение № 303 / 29.07.2021

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 г.

Решение № 302 / 29.07.2021

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2021 г.

Решение № 301 / 29.07.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 300 / 29.07.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 299 / 29.07.2021

Относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 298 / 29.07.2021

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2020 г.

Решение № 297 / 29.07.2021

Относно: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2021 г.

Решение № 296 / 29.07.2021

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Решение № 295 / 07.07.2021

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ТЕКСТИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД с ЕИК 206483230, за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил на територията на Община Лясковец.

Решение № 294 / 07.07.2021

Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД - в ликвидация с ЕИК 104106062.

Решение № 293 / 07.07.2021

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 292 / 07.07.2021

Относно: Становище по представения Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.

Решение № 291 / 24.06.2021

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 290 / 24.06.2021

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (2021 – 2022 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2021 г.

Решение № 289 / 24.06.2021

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2020 година.

Решение № 288 / 24.06.2021

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.007-0010-С01/2020 г. от 19.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”.

Решение № 287 / 24.06.2021

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.007-0010-С01/2020 г. от 19.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”.

Решение № 286 / 24.06.2021

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г. по проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Решение № 285 / 24.06.2021

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г. по проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Решение № 284 / 24.06.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 283 / 14.06.2021

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 282 / 14.06.2021

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на социалните дейности.

Решение № 281 / 14.06.2021

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.

Решение № 280 / 14.06.2021

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.

Решение № 279 / 14.06.2021

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 278 / 14.06.2021

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 277 / 14.06.2021

Относно: Одобряване на Споразумение за партньорство между Община Лясковец и Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г.

Решение № 276 / 14.06.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 275 / 14.06.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 274 / 14.06.2021

Относно: Финансово подпомагане на ФК „Левски – Лясковец”.

Решение № 273 / 31.05.2021

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и А. Ю. С. с ЕГН ..., с постоянен адрес: с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., за реализацията на строеж: „Изграждане на водопровод по ул. „Шипка“ от ул. „Стефан Поптонев“ до УПИ ХІ-260а в квартал 11 по ПУП на гр. Лясковец”.

Решение № 272 / 31.05.2021

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 756, за който е отреден УПИ VI756, в кв. 121 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 271 / 31.05.2021

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена” с цел разширение на съществуваща складова база.

Решение № 270 / 31.05.2021

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г., Решение № 185/08.12.2020 г. и Решение № 213/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 269 / 31.05.2021

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи за дейност „Чистота“.

Решение № 268 / 31.05.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 267 / 31.05.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 266 / 29.04.2021

Относно: Изменение на Договор за аренда от 21.06.2016 г. с арендатор Г. И. И. от гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица.

Решение № 265 / 29.04.2021

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за производствено складови дейности, в кв. 159 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 264 / 29.04.2021

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2314, за който е отреден УПИ II2314, в кв. 5 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 263 / 29.04.2021

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2322, за който е отреден УПИ XII2322, в кв. 4 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП -ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 262 / 29.04.2021

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 44793.283.11, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 261 / 29.04.2021

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс.

Решение № 260 / 29.04.2021

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 259 / 29.04.2021

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито“.

Решение № 258 / 29.04.2021

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2021 година в Община Лясковец.

Решение № 257 / 29.04.2021

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание.

Решение № 256 / 29.04.2021

Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД.

Решение № 255 / 29.04.2021

Относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода от 2021 - 2024 г. и План за действие към програмата.

Решение № 254 / 29.04.2021

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2021 година.

Решение № 253 / 29.04.2021

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец.

Решение № 252 / 29.04.2021

Относно: Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Лясковец.

Решение № 251 / 29.04.2021

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 250 / 29.04.2021

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 249 / 29.04.2021

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 248 / 29.04.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 247 / 25.03.2021

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2603, за който е отреден УПИ XXX2603 в кв. 120 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 246 / 25.03.2021

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2020 г.

Решение № 245 / 25.03.2021

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ЙОВЕВЕЛЕКТРИК“ ЕООД с ЕИК 104686900, за реализацията на строеж: „Благоустрояване на улица в кадастрален имот № 9520, затворена между УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 23 по Подробния устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец – І етап”.

Решение № 244 / 25.03.2021

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014 - 2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 243 / 25.03.2021

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Добри дял, общ. Лясковец“ по процедура за прием на проекти за финансиране в сектор „Управление на водите“ със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Решение № 242 / 25.03.2021

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Джулюница, общ. Лясковец“ по процедура за прием на проекти за финансиране в сектор „Управление на водите“ със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Решение № 241 / 25.03.2021

Относно: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец.

Решение № 240 / 25.03.2021

Относно: Ново обсъждане на Решение № 227 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-2118/16.03.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 239 / 25.03.2021

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021 - 2027 година.

Решение № 238 / 25.03.2021

Относно: Приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец.

Решение № 237 / 25.03.2021

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение № 236 / 25.03.2021

Относно: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 235 / 25.03.2021

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 234 / 25.02.2021

Относно: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които в следствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

Решение № 233 / 25.02.2021

Относно: Изменение на Решение № 172 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 232 / 25.02.2021

Относно: Разрешение за изработване на Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Джулюница – Гарата, общ. Лясковец, в обхват на квартал № 1 и квартал № 2.

Решение № 231 / 25.02.2021

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2496, за който е отреден УПИ XIV2496, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 230 / 25.02.2021

Относно: Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година.

Решение № 229 / 25.02.2021

Относно: Приемане на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на нежилищен имот – частна общинска собственост и определяне на метод - провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 167/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 228 / 25.02.2021

Относно: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2021/2022 г.

Решение № 227 / 25.02.2021

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Решение № 226 / 25.02.2021

Относно: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 225 / 25.02.2021

Относно: Промяна на броя на потребителите на социалната услуга Домашен социален патронаж, предоставяна в общността в Община Лясковец.

Решение № 224 / 25.02.2021

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.

Решение № 223 / 25.02.2021

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец.

Решение № 222 / 25.02.2021

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2022 - 2024 година.

Решение № 221 / 25.02.2021

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 година.

Решение № 220 / 09.02.2021

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ДИМАГО 1“ ООД с ЕИК 200411651, за реализацията на проект: „Изместване на довеждащ водопровод в района на УПИ IV - за производствено-складова дейност, кв. 132 по Подробния устройствен план на гр. Лясковец, общ. Лясковец”.

Решение № 219 / 09.02.2021

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.

Решение № 218 / 28.01.2021

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година.

Решение № 217 / 28.01.2021

Относно: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2021 г. до 31.12.2021 г.

Решение № 216 / 28.01.2021

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2021 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 215 / 28.01.2021

Относно: Ежегодната актуализация на наемната цена на сключените договори за наем с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

Решение № 214 / 28.01.2021

Относно: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 213 / 28.01.2021

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г. и Решение № 185/08.12.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 212 / 28.01.2021

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № 211 / 28.01.2021

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № 210 / 12.01.2021

Относно: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2021 година.

Решение № 209 / 12.01.2021

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект, квартал 51 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Драгижево, общ. Лясковец.

Решение № 208 / 12.01.2021

Относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г., с капацитет 36 потребители.