This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2003 г.


Решение № Дата Относно
37 18.12.2003 Вземане на решение във връзка със състоянието на общинските фирми.
36 18.12.2003 Освобождаване от отговорност на Дочка Георгиева Вачкова като ликвидатор на “Здраве 96” ЕООД гр.Лясковец.
35 18.12.2003 Разглеждане молбата на Величко Стефанов Величков за опрощаване на надвзета пенсия.
34 18.12.2003 Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
33 18.12.2003 Предоставяне под наем помещение общинска собственост за клуб на политическа партия.
32 18.12.2003 Откриване на процедура по разпореждане с общински имот.
31 18.12.2003 Откриване на процедура по разпореждане с общински имот.
30 18.12.2003 Промяна и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.
29 18.12.2003 Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2003 година.
28 10.12.2003 Вземане на решение по писмо на МРРБ № 92-00-1017/03.12.2003г. относно провеждане на Общо събрание на съдружниците на “ВиК Йовковци” ООД гр.В.Търново.
27 10.12.2003 Определяне срока на валидност на разрешение за таксиметров превоз.
26 10.12.2003 Вътрешни компенсирани промени между отделните обекти.
25 26.11.2003 Финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2004г.
24 26.11.2003 Утвърждаване такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2004 година.
23 26.11.2003 Промяна в текста на глава втора, раздел І-ви от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 521/12.02.2003г.
22 26.11.2003 Даване правомощия на кмета на Община Лясковец.
21 26.11.2003 Утвърждаване на месечни средни брутни работни заплати на кмета на Община Лясковец, кметовете на Кметства и възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 04.11.2003 година.
20 26.11.2003 Утвърждаване състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).
19 26.11.2003 Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за регионално развитие.
18 26.11.2003 Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини “Янтра” Велико Търново.
17 26.11.2003 Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България.
16 26.11.2003 Избор на представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС – ОЛ” ООД гр.Лясковец.
15 26.11.2003 Избор на представител на Община Лясковец в “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.
14 26.11.2003 Избор на представител на Община Лясковец в “Раховец газ 96” АД гр.Горна Оряховица.
13 26.11.2003 Избор на представител на Община Лясковец във “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново.
12 26.11.2003 Избор на представител на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.
11 26.11.2003 Избиране състава на постоянната комисия по “ЕТИКА, СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” към Общински съвет – Лясковец.
10 26.11.2003 Избиране състава на постоянната комисия по “РЕД, СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” към Общински съвет – Лясковец.
9 26.11.2003 Избиране състава на постоянната комисия по “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ” към Общински съвет – Лясковец.
8 26.11.2003 Избиране състава на постоянната комисия по “ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОКОЛНА СРЕДА” към Общински съвет – Лясковец.
7 26.11.2003 Избиране състава на постоянната комисия по “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА” към Общински съвет – Лясковец.
6 26.11.2003 Избиране състава на постоянната комисия по “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ И КОНЦЕСИИ” към Общински съвет – Лясковец.
5 26.11.2003 Избиране състава на постоянната комисия по “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” към Общински съвет – Лясковец.
4 26.11.2003 Избиране състава на постоянната комисия по “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” към Общински съвет – Лясковец.
3 26.11.2003 Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
2 04.11.2003 Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
1 04.11.2003 Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |