Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 19 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 19

ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за регионално развитие.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.2 от Закона за регионално развитие и във връзка с изпълнение на чл.8 от същия закон.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя Валентин Кръстев Трайков – председател на Общински съвет – Лясковец за представител на Общински съвет – Лясковец в състава на Областен съвет за регионално развитие.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/