This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2007 г.


Решение № Дата Относно
39 20.12.2007 Разпореждане с обекти – общинска собственост.
38 20.12.2007 Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и списъка на обекти за продажби, съгласно Закона за общинската собственост за 2007 година.
37 20.12.2007 Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2007 година.
36 20.12.2007 Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата в Община Лясковец за делегирана от държавата дейност “Образование”, считано от 01.11.2007 година.
35 20.12.2007 Вътрешни компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2007 година и разпределяне на бюджетни кредити.
34 20.12.2007 Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинали младежи от село Мерданя, ул.”Върбан Георгиев” № 9, Община Лясковец.
33 20.12.2007 Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.
32 20.12.2007 Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация – Лясковец и числеността на други дейности на издръжка на общинския бюджет.
31 20.12.2007 План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2008 година.
30 29.11.2007 Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинал младеж от село Мерданя, Община Лясковец.
29 29.11.2007 Определяне и утвърждаване на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Лясковец; кметовете на населени места и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 06.11.2007г.
28 29.11.2007 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
27 29.11.2007 Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).
26 29.11.2007 Представляване на Общински съвет - Лясковец при Разрешения за строеж, проекти за подробни устройствени планове и техните изменения по реда на Закона за устройство на територията, когато Община Лясковец се явява заинтересован собственик.
25 29.11.2007 Проект на Община Лясковец по Програма ФАР 2005/017-455.01.02 “Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в пограничния район между Република България и Република Румъния”.
24 29.11.2007 Кандидатстване на Община Лясковец за отпускане на средства по Проект “Красива България”.
23 29.11.2007 Кандидатстване на Община Лясковец за отпускане на средства по Проект “Красива България”.
22 29.11.2007 Кандидатстване на Община Лясковец за отпускане на средства по Проект “Красива България”.
21 29.11.2007 Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
20 29.11.2007 Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионалното сдружение на общини “Янтра” Велико Търново.
19 29.11.2007 Участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.
18 29.11.2007 Участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.
17 29.11.2007 Определяне представителство на Община Лясковец в Сдружение “За чисти селища” между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.
16 29.11.2007 Определяне представители на Общински съвет – Лясковец и Община Лясковец в Областния съвет за регионално развитие.
15 29.11.2007 Определяне на представителство на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел – Местна инициативна група, учредена съвместно с Община Златарица, Община Стражица и представители на бизнеса и неправителствените организации, намиращи се на територията на трите общини, създадена с цел прилагане на подхода ЛИДЕР+.
14 29.11.2007 Избор на представител на Община Лясковец във “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново.
13 29.11.2007 Избор на представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС - ОЛ” ООД гр.Велико Търново.
12 29.11.2007 Избор на представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС - ОЛ” ООД гр.Велико Търново.
11 29.11.2007 Избор на представител на Община Лясковец в “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.
10 29.11.2007 Избор на представител на Община Лясковец в “Многопрофирна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.
9 29.11.2007 Избор на представител на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.
8 29.11.2007 Избор на представител на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.
7 29.11.2007 Определяне на представителство на Община Лясковец в дружество с общинско участие “ЧИСТА ВОДА” ООД гр.Горна Оряховица.
6 29.11.2007 Предложение по предложението изх. № ИП-01-4247/21.11.2007г. относно определяне на представителство на Община Лясковец в дружество с общинско участие “ЧИСТА ВОДА” ООД гр.Горна Оряховица.
5 29.11.2007 Искане за опрощаване на дължими държавни вземания.
4 29.11.2007 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
3 15.11.2007 Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
2 15.11.2007 Създаване на постоянни комисии към Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.
1 06.11.2007 Избор на Председател на Общински съвет – Лясковец.
660 21.09.2007 Упълномощаване, във връзка с тристранно споразумение между Община Лясковец, министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството относно условията и реда за предоставяне на предварително финансиране по проекти.
659 21.09.2007 Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Лясковец и кметове на населени места.
658 21.09.2007 Утвърждаване на списък за финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2008 година.
657 30.08.2007 Информация за извършен одит на “Медицински център І Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
656 30.08.2007 Информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.
655 30.08.2007 Отпускане на персонална пенсия на дете.
654 30.08.2007 Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.
653 30.08.2007 Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2007г.
652 30.08.2007 Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2007г.
651 30.08.2007 Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец за дейностите – делегирани от държавата и местни, считано от 01.07.2007г.
650 26.07.2007 Изменение на Решение № 614/28.06.2007г. на Общински съвет – Лясковец.
649 26.07.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
648 26.07.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
647 26.07.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
646 26.07.2007 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.
645 26.07.2007 Учредяване вещно право на ползване.
644 26.07.2007 Определяне на цени на услугите, свързани с провеждането на тъжни ритуали в “Гробищен парк” - гр.Лясковец.
643 26.07.2007 Определяне на концесионер на обект “Гробищен парк” - гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец.
642 26.07.2007 Изменение и допълнение на Решение № 549/29.03.2007г. на Общински съвет – Лясковец.
641 26.07.2007 Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Лясковец.
640 26.07.2007 Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2007/2008 година.
639 26.07.2007 Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.
638 26.07.2007 Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2007 година.
637 26.07.2007 Доклад за работата на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2007 година.
636 29.06.2007 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
635 29.06.2007 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
634 29.06.2007 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
633 29.06.2007 Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
632 29.06.2007 Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
631 28.06.2007 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
630 28.06.2007 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
629 28.06.2007 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
628 28.06.2007 Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.
627 28.06.2007 Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.
626 28.06.2007 Предложение за разглеждане на точка 6 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 28.06.2007г. на закрито заседание.
625 28.06.2007 Предложение от общинските съветници от Коалиция “Обединени за община Лясковец” относно процедурите за разпореждане с общинска собственост.
624 28.06.2007 Изменение и допълнение на Решение № 540/28.02.2007г. на Общински съвет - Лясковец.
623 28.06.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
622 28.06.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
621 28.06.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
620 28.06.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
619 28.06.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
618 28.06.2007 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
617 28.06.2007 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
616 28.06.2007 Изменение и допълнение на Решение № 523/21.12.2006г. на Общински съвет - Лясковец.
615 28.06.2007 Управление на движими вещи – общинска собственост.
614 28.06.2007 Предложение от ликвидатора на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец за приемане на оценка на недвижим имот.
613 28.06.2007 Продажба на акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.
612 28.06.2007 Информация за извършените пролетни селскостопански работи в отрасъла и осъществената подготовка за жътвената кампания.
611 28.06.2007 Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2007 година.
610 31.05.2007 Продажба на акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.
609 31.05.2007 Начин на разпореждане с акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.
608 31.05.2007 Предложение за повторно обсъждане в комисия на предложението от ликвидатора на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец за приемане на оценка на недвижим имот.
607 31.05.2007 Процедура за замяна на земеделски имоти – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.
606 31.05.2007 Начин на разпореждане с общинско имущество.
605 31.05.2007 Начин на разпореждане с общинско имущество.
604 31.05.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
603 31.05.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
602 31.05.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
601 31.05.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
600 31.05.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
599 31.05.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
598 31.05.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
597 31.05.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
596 31.05.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
595 31.05.2007 Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.
594 31.05.2007 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.
593 31.05.2007 Информация за изпълнение на Общинската програма по енергийна ефективност.
592 31.05.2007 Приемане на информация за осъществяваната социална политика на територията на Община Лясковец.
591 16.05.2007 Възлагане на доклад за оценка на въздействието на околната среда на потенциални площадки за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.
590 26.04.2007 Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по ЗОС през 2007г.
589 26.04.2007 Провеждане конкурс за приватизация на два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.
588 26.04.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
587 26.04.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
586 26.04.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
585 26.04.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
584 26.04.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
583 26.04.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
582 26.04.2007 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
581 26.04.2007 Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.
580 26.04.2007 Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки.
579 26.04.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
578 26.04.2007 Отчет за дейността на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД през 2006 година.
577 26.04.2007 Отпускане на персонална пенсия на дете.
576 26.04.2007 Искане за опрощаване на дължими държавни вземания.
575 26.04.2007 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
574 26.04.2007 Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2006 година.
573 26.04.2007 Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
572 26.04.2007 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2007 година в Община Лясковец.
571 26.04.2007 Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
570 26.04.2007 Възлагане на доклад за оценка на въздействието на околната среда на потенциални площадки за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.
569 29.03.2007 Учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост.
568 29.03.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
567 29.03.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
566 29.03.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
565 29.03.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
564 29.03.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
563 29.03.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
562 29.03.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
561 29.03.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.
560 29.03.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
559 29.03.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
558 29.03.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
557 29.03.2007 Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключени в имуществото на търговско дружество.
556 29.03.2007 Разпореждане с общински имот.
555 29.03.2007 Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.
554 29.03.2007 Откриване процедура за концесия на обект “Гробищен парк” – гр.Лясковец, представляващ поземлен имот №1734 по кадастрален план извън ПУП на гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец съгласно АОС-п №32/05.05.1998г.
553 29.03.2007 Определяне на концесионер на обект УПИ ХІХ, отреден за спортна площадка в кв. 82 по ПУП на гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец.
552 29.03.2007 Актуализиране годишните наемни цени на жилищните помещения – общинска собственост.
551 29.03.2007 Предложения от ликвидатора на “Лотос” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец и “БКС” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец, относно продължаване срока на ликвидация на дружествата.
550 29.03.2007 Отчет за дейността на ликвидатора на “Лотос” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец и “БКС” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец.
549 29.03.2007 Участие на Община Лясковец в сдружение с нестопанска цел, във връзка с прилагане на подхода ЛИДЕР+ за изграждане на Местна инициативна група.
548 29.03.2007 Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2007г./2009г. и План за действие за реализация на Стратегията за периода 01.01.2007г./31.12.2007г.
547 29.03.2007 Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
546 29.03.2007 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
545 29.03.2007 Предоставяне еднократна помощ на семействата на трагично загиналите младежи от село Джулюница, Община Лясковец.
544 28.02.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
543 28.02.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
542 28.02.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
541 28.02.2007 Определяне предназначението на общинско жилище.
540 28.02.2007 Продажба на общински жилища.
539 28.02.2007 Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2007 година.
538 28.02.2007 Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2007г.
537 12.02.2007 Приемане бюджета на Община Лясковец за 2007 година.
536 25.01.2007 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
535 25.01.2007 Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.
534 25.01.2007 Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно ЗСПК и списъка на обекти за продажби, съгласно ЗОС за 2006 година.
533 25.01.2007 Отпускане на персонална пенсия на дете.
532 25.01.2007 Приемане допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
531 25.01.2007 Културен календар на Община Лясковец за 2007 година и План-сметка за необходимите средства.
530 25.01.2007 Изменение и допълнение на Решение № 519/21.12.2006г. на Общински съвет - Лясковец.
529 25.01.2007 Разпределение на преходния остатък от делегираните от държавата дейности за 2006г.
528 25.01.2007 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 31.12.2006 година.
527 25.01.2007 Доклад за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2006 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |