Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 659 / 21.09.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 21.09.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 659

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Лясковец и кметове на населени места.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.42, ал.4 и ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.1 от Закона за местните избори.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет - Лясковец избира :

1.За временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец – Пенка Добрева Вълчева – заместник кмет на Общината.

2.За временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Козаревец – Красимира Йорданова Колева, ЕГН 5908151432.

3.За временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Добри дял – Христо Кръстев Христов, ЕГН 4911081508.

4.За временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Джулюница – Иван Маринов Ковачев, ЕГН 5903121461.

5.За временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Драгижево – Марин Маринов Суванджиев, ЕГН 3611171403.

6.За временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Мерданя – Васил Лазаров Янковски, ЕГН 3007081606.

ІІ. Временно изпълняващите длъжността по точка І да встъпят в длъжност след регистрирането на сега изпълняващите длъжността в Общинската избирателна комисия за периода до встъпване в длъжност на новоизбраните кмет на община и кметове на кметства.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя основно месечно трудово възнаграждение на временно изпълняващите длъжността кмет на Общината и кметове на Кметства, както следва:

-Кмет на Община Лясковец – Пенка Добрева Вълчева – 1 140 лева;

-Кметство с.Козаревец – Красимира Йорданова Колева – 450 лева;

-Кметство с.Добри Дял – Христо Кръстев Христов – 450 лева;

-Кметство с.Джулюница – Иван Маринов Ковачев – 450 лева;

-Кметство с.Драгижево – Марин Маринов Суванджиев – 450 лева;

-Кметство с.Мерданя – Васил Лазаров Янковски – 450 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/