Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 563 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 563

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-276/18.02.2007г. от ЕТ “Златна подкова – Йорданка Кършева” гр.Лясковец, представляван от Йорданка Георгиева Кършева.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Златна подкова – Йорданка Кършева” гр.Лясковец, представляван от Йорданка Георгиева Кършева – наемател за обект: общински терен за поставяне на павилион за кафе-аператив, със застроена площ 18.20 кв.м в част от УПИ І – за ЖС, в кв.6 по ПУП на гр.Лясковец до 01.04.2012 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/