Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 575 / 26.04.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 575

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,   Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2006 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/