Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 32 / 20.12.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 32

ОТНОСНО: Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация – Лясковец и числеността на други дейности на издръжка на общинския бюджет.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление 47 на Министерски съвет от 01.03.2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 2 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. (1) Закрива:
1. Дирекция “Бюджет и финансово-счетоводни дейности”.

2. Дирекция “Гражданска регистрация и административно-правно и информационно обслужване”.

3. Дирекция “Изграждане на жизнената среда”.

4. Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни дейности, общинска собственост и общинска охрана”, в т.ч.:
- Отдел “Общинска собственост”;
- Отдел “Хуманитарни дейности”.

(2) Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация-Лясковец, съгласно чл.4 от Закона за администрацията и Приложение № 1, както следва:

1. Кмет на Община – 1 брой
2. Заместник кмет на Община – 2 броя
3. Секретар на Община – 1 брой
4. Кметове на населени места – 5 броя
5. Вътрешен одитор – 1 брой

6. Обща администрация – 14 броя:
- Дирекция “Бюджет, финансово – стопански дейности, правно и информационно обслужване” – 14 броя.

7. Специализирана администрация – 23 броя:
- Дирекция “Изграждане на жизнената среда, общинска собственост, общинска охрана и проекти” – 12 броя;
- Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни дейности и европейска интеграция” – 7 броя;
- отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – 4 броя, в т.ч. Звено за административно-техническо обслужване на Общинския съвет (2 броя), съгласно чл.29 а, ал.1 и 2 от ЗМСМА.

8. Обща администрация в кметствата – 5 броя, в т.ч.:
- с. Джулюница – 1 брой;
- с. Козаревец – 1 брой;
- с. Добри дял – 1 брой;
- с. Драгижево – 1 брой;
- с. Мерданя – 1 брой.

ІІ. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 29 броя.

1. Дейност “Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие” – 4 броя, в т.ч.:
- Община Лясковец – 3 броя;
- Кметство Козаревец – 0.5 брой;
- Кметство Добри дял – 0.5 брой.

2. Дейност “Озеленяване” – 3.5 броя, в т.ч.:
- Кметство Джулюница – 2 броя;
- Кметство Козаревец – 1 брой;
- Кметство Добри дял – 0.5 брой.

3. Дейност “Чистота” – 1.5 броя, в т.ч.:
- Кметство Добри дял – 0.5 брой;
- Кметство Драгижево – 0.5 брой;
- Кметство Мерданя – 0.5 брой.

4. Дейност “Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 8 броя, в т.ч.: Община Лясковец – 8 броя.

5. Дейност “Радиотранслационни възли” – 3 броя, в т.ч.: Община Лясковец – 3 броя.

6. Дейност “Спортни бази за спорт за всички” – 1 брой, в т.ч.: Община Лясковец – 1 брой.

7. Дейност “Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов” – Полска охрана – 6 броя, в т.ч.:
Община Лясковец – 3 броя;
Кметство Козаревец – 0.5 брой;
Кметство Добри дял – 0.5 брой;
Кметство Драгижево – 1 брой;
Кметство Мерданя – 1 брой.

8. Дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – 2 броя, в т.ч.: Община Лясковец – 2 броя.

ІІІ. Одобрява общата численост в дейност “Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” – 10 броя.

ІV. Одобрява общата численост в дейност “Клубове на пенсионери, инвалиди и други” – 11 броя.

V. Одобрява общата численост в дейност “Други дейности по здравеопазването” – 8 броя за здравните кабинети в училищата и ЦДГ.

VІ. Одобрява общата численост в дейност “Центрове за социална рехабилитация и интеграция на инвалиди” – 3 броя.

VІІ. Одобрява за дофинансиране за общинска администрация общо 12 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/