Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 530 / 25.01.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 530

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 519/21.12.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо № 1005-23/05.01.2007г. на Областния Управител на област Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Точка ІІ на Решение № 519/21.12.2006г. на Общински съвет – Лясковец да се измени и допълни, и да придобие следния вид:

“Община Лясковец няма разработена Методика, с която да измерва количеството на битовите отпадъци, съгласно чл.67, ал.1 от ЗМДТ, поради което на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА; чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, определя промил върху данъчната оценка на имотите на физически лица и отчетната стойност на юридически лица за услугите по чл.66, ал.1, т.2, 3 и 4 от ЗМДТ за 2007 година, както следва: …”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/