Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 583 / 26.04.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 583

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-571/27.03.2007г. от Български спортен тотализатор, представляван от Стефан Хартиев – директор на Районна дирекция-гр.Велико Търново.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и Български спортен тотализатор, представляван от Стефан Хартиев – директор на Районна дирекция-гр.Велико Търново – наемател за обект: общински терен за поставяне на павилион за тото-пункт, със застроена площ 31.74 кв.м, в част от УПИ ХVІІ – за жс и тп, кв.28 по ПУП на гр.Лясковец до 01.06.2012 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/