Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 5 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 5

ОТНОСНО: Искане за опрощаване на дължими държавни вземания.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изразява положително мнение за опрощаване на дължимите държавни вземания на Даниела Димитрова Иванова, ЕГН 7805245878, живуща в с.Мерданя, ул. “Теменуга” №1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/