Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 546 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 546

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1, във връзка с чл.9, чл.116, чл.117 и чл.118 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Отменя чл.52 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

ІІ. Създава нов Раздел ІХ “Такса за притежаване на куче”:
Чл.41а (1) За притежаване на куче, собственикът, чийто постоянен адрес (седалище) е на територията на общината, заплаща годишна такса в размер на:
- за гр.Лясковец – 6 лева;
- за останалите населените места от общината – 3 лева.

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година.

(2) Таксата се заплаща в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобита след 31 март.

(3) За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на една дванадесета част от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиване.

(4) Собствениците подават декларация в тримесечен срок от придобиването на кучето в общината по постоянен адрес/седалище.

(5) Освободени от такса са собствениците на кучета по чл.175 (2) от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както следва:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета.

ІІІ. Към “Преходни и заключителни разпоредби” от Наредбата се създава:

§10 Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2007г.

§ 10а За 2007г. таксата по чл.41а, ал.1 се заплаща в Общината (Информационен център) в срок до един месец след приемане на решението от Общинския съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/