Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 19 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 19

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя следните представители на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина”:
- д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец;
- Румен Иванов Стойков – общински съветник в Общински съвет – Лясковец,
които да представляват Общината в Сдружението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/