Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 8 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 8

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа “за”, 7 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за представител на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец да бъде определен Петър Иванов Славчев – председател на Общински съвет – Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/