Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 28 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 28

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 2 броя помещения в сградата на Кметство с.Добри дял за осъществяване на индивидуална лекарска практика с общоползваема площ 36 кв. м и помощна 10 кв. м, при първоначален месечен наем 65.62 лева, който да бъде актуализиран с инфлационен индекс за предходната година.

2. Разходите, свързани с ползване на помещенията са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на явен търг по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/