Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 644 / 26.07.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 644

ОТНОСНО: Определяне на цени на услугите, свързани с провеждането на тъжни ритуали в “Гробищен парк” - гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.53, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.32 от ПМС № 20/02.02.2007г. за изпълнение на Държавния бюджет за 2007 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва:

§1. 1. Добавя се чл.50 а, както следва:
За услугите, свързани с извършване на същинската част на погребението на територията на “Гробищен парк” - гр.Лясковец, се заплащат следните цени:

1. Изкопаване на нов гроб, полагане на покойник, зариване и оформяне на гробна могила – 65 лева.
2. Изкопаване на стар гроб, изваждане на кости, поставяне на същите в специални торби и ниши, полагане на покойник, зариване и оформяне на гробната могила – 90 лева.
3. Урнополагане – 35 лева.
4. Изваждане на кости от стар гроб, поставяне в специални торби, полагане в друг гроб и зариване – 60 лева.
5. Изкоп на гроб, пригоден за полагане в бетонова камера на ново или старо гробно място – 80 лева.

2. Разпоредбите на §1 влизат в сила от датата на подписване на договор за предоставяне на концесия на обект “Гробищен парк” - гр.Лясковец.

ІІ. На основание чл.32 от ПМС № 20/02.02.2007г., утвърждава цени на услугите, свързани с провеждането на тъжни ритуали на територията на “Гробищен парк” - гр.Лясковец, оказвани на правоимащи граждани по чл.32, ал.3 от горепосоченото постановление, както следва:

1. Цена на погребение – 70.00 лева, в т.ч.:
1.1. Транспортиране на покойника с погребална кола - 10.00 лв.
1.2. Изкопаване на гробно място и заравяне на покойника - 38.00 лв.
1.3. Некролози - 10 бр. и свещи 20 бр. - безплатно
1.4. Надгробен знак - 2.00 лв.
1.5. Ковчег - 20.00 лв.

2. Цена на урнополагане – 24.00 лева, в т.ч.:
2.1. Транспортиране на покойника с погребална кола - 10.00 лв.
2.2. Некролози - 10 бр. и свещи 20 бр. - безплатно
2.3. Надгробен знак - 2.00 лв.
2.4. Урнополагане - 12.00 лв.


ІІІ. Възлага на Общинска администрация, информацията, свързана с цените на услугите за тъжни ритуали да се постави на обществено достъпни места.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/