Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 630 / 28.06.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 630

ОТНОСНО: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предлага за утвърждаване на Тържествената сесия на Общински съвет – Лясковец на 29 юни 2007г. предложение за удостояване на г-н Милко Николаев Дългичев с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/