Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 23 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 23

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец за отпускане на средства по Проект “Красива България”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 7 гласа “за”, 9 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема да не се приеме предложението относно кандидатстване за отпускане на средства по Проект “Красива България”, освен в частта му за ремонт покрив и фасади на сградата на Кметство с.Джулюница.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/