Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 535 / 25.01.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 535

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-14/04.01.2007г. от ЕТ “Димитър Димитров” гр.Лясковец, представляван от Димитър Иванов Димитров.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Димитър Димитров” гр.Лясковец, представляван от Димитър Иванов Димитров - наемател за обект: общински терен за поставяне павилион за хранителни стоки със застроена площ 22.4 кв.м и склад със застроена площ 5.72 кв.м. в част от парцел VІІІ-530, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец и частта от имот № 530 отреден за улица с осови точки 559-572-575 между кв.106 и кв.96 по ПУП на гр.Лясковец до 25.02.2012 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/