Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 615 / 28.06.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 615

ОТНОСНО: Управление на движими вещи – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД 11-5/07.03.2007г. на Министъра на образованието и науката.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница за преимуществен ползвател на МПС – автобус с марка “Хюндай”, модел “Каунти” с 15+1 места, с рег. № СА 59 58 ВТ.

2. Разходите за гориво, консумативи, заплати и осигуровки за обслужване на превозното средство да бъдат в рамките на предвидените по Закона за държавния бюджет разходи за превоз на ученици.

3. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия по точка 1, при спазване на изискванията на договор № Д01-43/06.04.2007г. между Община Лясковец и МОН.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/