Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 576 / 26.04.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 576

ОТНОСНО: Искане за опрощаване на дължими държавни вземания.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 2 гласа “за”, 1 “против” и 11 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за даване съгласие за опрощаване на дължими държавни вземания на Николай Петров Хаджиников с ЕГН 5511051429, живущ в гр.Лясковец, ул. “Петър Оджаков” № 35.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/