Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 555 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 555

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 538/28.02.2007г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот УПИ І – за стопанска инициатива с площ 7 657 кв.м, кв.145 по ПУП-промишлена зона на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 529/22.08.2005г.


1.2. Урегулиран поземлен имот УПИ І – за обществено обслужване с площ 970 кв.м, кв.140 по ПУП-промишлена зона на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 485/16.02.2004г.

2. Възлага на кмета на Общината да възложи за обектите по точка 1 дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.

3. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/