Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 543 / 28.02.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 543

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-250/08.02.2007г. от Виолета Александрова Георгиева от гр.Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и Виолета Александрова Георгиева от гр.Лясковец, ул.”Калина” № 1 - наемател за обект: помещение в сградата на автоспирка с.Мерданя /АОС-ч № 314/10.06.1998г./ за дрогерия, с площ 16 кв.м и санитарен възел 5.06 кв.м, попадаща между кв.70 и 71 по РП на с.Мерданя до 01.04.2014 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/